/

Avgifter 2021 funktionsnedsättning

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift. Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Kommunen hämtar automatiskt in uppgifter om följande pensioner:

 • Inkomstpension
 • Garantipension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Änkepension

Du kan lämna uppgifter om inkomster för beräkning av avgifter i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Autogiro

Du kan ansöka om autogiro i vår e-tjänst och blankett. Länk till annan webbplats.

Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården:

 • 200 kronor per besök.

Legitimerad personal bedömer behovet. Avgiften motsvarar Region Sörmlands patientavgifter inom primärvården.

Från den dag du fyller 85 år är alla hembesök avgiftsfria. Däremot får du betala för uteblivet besök.

Matlåda levererad till hemmet

Enstaka portioner

 • Lunch 60 kronor per dag utan tillbehör.

Månadsabonnemang (beräknas på 30 dagar/månad)

 • Utan tillbehör = 1 800 kronor per månad.

Måltidsavgifter på vårdboende och gruppboende enligt SoL

 • 3 600 kronor per månad.

Måltidsavgiften ingår inte i verksamhet enligt LSS. Den enskilde får själv svara för följande kostnader:

Daglig verksamhet

 • Lunch 49 kronor.

Korttidsvistelse

 • Frukost eller mellanmål 22 kronor
 • Lunch/kvällsmåltid 32 kronor
 • Mellanmål till skola 10 kronor.

Korttidstillsyn

 • Frukost eller mellanmål 22 kronor
 • Lunch/kvällsmåltid 34 kronor.
SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Avgift för månadskort arbetsresor för personer med stöd enligt LSS och SoL

 • Kostnad: Enligt Sörmlandstrafikens taxa (600 kronor 2021-01-01).

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa för vård och omsorg. Avgiften regleras av socialtjänstlagen och gäller för service- och omvårdnadsinsatser. En insats kan vara städning, tvättning, handling, omvårdnad, trygghetslarm, korttidsboende och boendestöd.

Avgiften för boendestöd gäller oavsett om du bor i ordinärt eget boende eller inom socialpsykiatrins boenden i andra hand.

Från den 1 februari 2021 är maxtaxan högst 2 139 kronor per månad.

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst, eventuellt bostadstillägg och boendekostnad.
Utförlig information med räkneexempel finns i broschyren.

 • 275 kronor per månad.

Högsta avgift. Avgiften regleras av maxtaxan.

Avgiften för service- och omvårdnad samt mat kan minskas om du är bortrest eller vistas på sjukhus. Avgiften minskas enligt särskilda regler vid frånvaro. Avgiften för trygghetslarm förändras inte.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende.

Avgiften kan reduceras i upp till tre månader. Reduceringen sker på omvårdnadsavgiften förutsatt att utrymme finns, i annat fall på måltidsavgiften.
Om du har kapital som är mer än ett basbelopp kan du inte få reducerad avgift.

När du ansöker ska du lämna inkomstförfrågan samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggaren.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift i vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

 • Anhörigstöd
 • Fixar-tjänst (tidigare Fixar-Malte)
 • Hembesök av handläggare
 • Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller är över 85 år
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på LSS-boende) 
 • Personligt ombud

 Avgiftsfria tjänster som kräver beslut

 • Avlösarservice
 • Boende i familjehem/bostad med särskild service för barn och ungdomar (omkostader betalas)
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson/kontaktfamilj
 • Korttidstillsyn
 • Korttidsvistelse
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistans
 • Sysselsättning/arbete inom socialpsykiatrin
 • Särskild service i bostad

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag 9-11