/

Godkänna villkor

För att kunna använda Katrineholms kommuns prenumeration måste du aktivt godkänna att vi får spara dina personuppgifter för prenumeration av nyheter.

Vad behöver vi spara och varför?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som din mejladress för att du ska kunna prenumerera på Katrineholms kommuns nyheter.

Du lämnar själv dina personuppgifter och uppgifterna är nödvändiga för att kunna använda tjänsten.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du väljer att vara registrerad hos oss.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Ändra ett samtycke

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunen@katrineholm.se.

Ta tillbaka ett samtycke

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ett samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Kontakt och klagomål

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@katrineholm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats..