/

Drömprojektet villkor

Här hittar du villkor för drömprojektet!

Så funkar det - drömprojekt fokus hälsa

Hälsoårets styrgrupp tar del av alla ansökningar och fattar beslut om vilka aktörer som får stöd. Styrgruppen består av ledningsgruppen i Katrineholms kommun. Beslut om att bevilja medel baseras på styrgruppens bedömning enligt de utvärderingsgrunder som styrgruppen självständigt beslutar om.
Det finns inga garantier att ansökningar beviljas, vare sig helt eller delvis, även om ansökningarna uppfyller dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor

 1. Aktörer godkänner dessa allmänna villkor genom sin ansökan till “drömprojekt fokus hälsa”.
 2. Ansökan ska göras i e-tjänsten e.katrineholm.se/dromprojekt Länk till annan webbplats.
 3. Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet, vilka målgrupper det vänder sig till samt vilka aspekter av hälsa som förväntas uppnås och hur.
 4. Aktörer ska vara privatpersoner, föreningar eller andra sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet. För aktörer under 18 år måste en ansvarig vuxen anges i ansökan.
 5. Stöd kan inte sökas för projekt som genomförs inom kommunal verksamhet och i dess egen regi. För projekt inom kommunen finns andra medel att söka.
 6. Projektet ska arrangeras mellan 31 december 2021 och 31 december 2022. Avvikelser från denna huvudprincip kan förekomma i särskilda fall.
 7. Projektet ska rikta sig till personer som bor, besöker, verkar eller arbetar i det geografiska området Katrineholms kommun. Det ska tydligt relatera till Katrineholm och Hälsoåret 2022, samt vara öppet för alla.
 8. Projekt som bidrar till flera aspekter av hälsa och att olika målgrupper med olika förutsättningar inkluderas i projektet premieras.
 9. Nya och innovativa projekt med potential att ge långsiktigt hälsofrämjande effekter premieras.
 10. Projekt som är kostnadsfria för deltagare/besökare premieras. Eventuella avgifter, inträde eller dylikt ska enbart användas för att täcka omkostnader för projektet.
 11. Samverkan mellan flera aktörer och gränsöverskridande projekt uppmuntras.
 12. Projektet ska vara partipolitiskt obundet och följa demokratiska värdegrunder samt barnkonventionen.
 13. Maximalt ansökningsbelopp är 50 000 kronor per projekt. Ansökan ska innehålla en enkel budget för projektet, med beskrivning av kostnader och intäkter för projektet. Observera att stödet inte är avsett att täcka ordinarie verksamhetskostnader.
 14. I ansökan ska det framgå om projektet får eller har sökt stöd på andra sätt, till exempel via Katrineholms kommun.
 15. Medel kan beviljas till omkostnader för att genomföra drömprojekten. Medel beviljas dock inte för projektledar-/ledararvoden. Medel beviljas inte heller för inköp av material med bestående värde.
 16. Alla projekt som får stöd ska tydligt visa kopplingen till Katrineholms kommun och Hälsoåret 2022 i sitt marknadsföringsmaterial. Alla evenemang ska registreras i evenemangskalendern på katrineholm.se. Det är den sökande som ansvarar för att detta sker.
 17. Alla projekt som beviljas medel ska följas upp efter att projektet avslutats (se punkt 20). I de fall medel inte använts i enlighet med vad som angavs i ansökan eller i enlighet med styrgruppens beslut har kommunen rätt att få tillbaka medel som utbetalats.
 18. Beviljat stöd kan inte överföras till ett annat projekt eller arrangemang.
 19. Medlen betalas ut efter att beslut skickats till den sökande samt att uppgifter såsom bank-/postgiro/ bankkonto, organisationsnummer/personnummer, adress etc skickats in till kommunen.
 20. Alla projekt som får stöd ska svara på en utvärderingsrapport efter avslutat projekt. Rapporten med tillhörande ekonomisk redovisning ska vara inlämnad senast 14 dagar efter projektets genomförande. Alla kvitton ska sparas. Utvärderingsrapporten görs via e-tjänst.
 21. Ansökningar om stöd till drömprojekt fokus hälsa kommer att hanteras i två ansökningsomgångar. Den första ansökningsperioden pågår till och med 28 februari 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i mars. Den andra ansökningsperioden pågår från 1 april till och med 30 april 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i maj. Den tredje ansökningsperioden pågår från 1 augusti till och med 31 augusti 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i september.