/

Hälsoåret 2022

Katrineholm ska må bättre. Nästa år, alltså 2022, ska därför bli ett hälsoår för Katrineholms kommun. Vi vill öka kunskapen kring hälsa och förstärka den i kommunen, därför kommer vi jobba med temat hälsa.

Vad är vårt uppdrag?

Katrineholms kommun ska under 2022 aktivt arbeta med temat hälsa. Det gör vi för att öka kunskapen om hälsa, nå fler och göra så att fler mår bättre.

Vad är hälsa?

Hälsa är ett brett perspektiv med många delar. Men vad innebär det då att må bra? Vi ser att det finns flera aspekter av god hälsa som påverkar hur en person mår. Det kan vara:

 • kost
 • motion
 • psykisk hälsa
 • social gemenskap
 • personlig utveckling
 • upplevelser
 • kultur
 • nya intressen.

Att må bra för oss handlar om att äta bra, hitta rörelseglädje i vardagen, upptäcka nya intressen, uppleva social samhörighet, uppleva och utöva kultur och idrott, att bli sedd av andra och utvecklas som individ i en trygg och stödjande miljö.

Vad kommer att hända?

Vi behöver bidra till hälsosammare vanor och val i Katrineholms kommun för att minska risken för ohälsa. Tillsammans med näringsliv, föreningar och våra invånare vill vi i Katrineholms kommun genomföra olika aktiviteter på temat hälsa under hälsoåret 2022.

På den här sidan kommer du framöver att kunna läsa mer om våra olika aktiviteter, tips på hälsosamma val och inspiration. Sidan uppdateras löpande.

Hitta din nästa aktivitet

Vill du lära dig mer om goda matvanor? Kanske söker du efter nya kompisar som har samma intresse som du för fotografi? Eller vill du uppleva kultr?

I vår eventkalender på event.katrineholm.se hittar du din nästa aktivitet Länk till annan webbplats..

Drömprojekt - fokus hälsa

Har du en idé som rör hälsa som du vill förverkliga? Drömprojekt fokus hälsa har pengarna! Vi vill förbättra hälsan i Katrineholms kommun - men det här kan vi inte lyckas med på egen hand. Vi behöver därför dig och din idé! Genom inspiration, aktiviteter och kunskap hoppas vi att fler får en bättre hälsa. Med start med vad vi kallar hälsoåret 2022.

Vem kan söka stöd?

Du som är över 18 år, förening, partipolitiskt obunden organisation eller andra sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet kan söka pengar för din idé med fokus på hälsa. Är du under 18 år? Då kan du göra ansökan tillsammans med en vuxen :)

Vilka projekt får stöd?

Projektet ska genomföras under 2022 och rikta sig till de som bor, besöker, har verksamhet eller jobbar i Katrineholm och tillhörande kransorter och landsbygd. Det ska vara tydligt kopplat till Katrineholm och Hälsoåret 2022 och vara öppet för alla.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Du kan söka upp till 50 000 kronor per projekt.

När delas pengarna ut?

75 procent av summan betalas ut tidigast i januari 2022. Resterande 25 procent betalas ut när du genomfört och redovisat ditt projekt.

Hur söker jag stöd?

Din ansökan gör du i e-tjänsten e.katrineholm.se/dromprojekt Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp?

Vill du ha hjälp med att fylla i din ansökan eller vill du prata om din idé? Ring oss på 0150-570 00 och berätta att du har en idé för drömprojektet!

 

En körensemble sjunger och dansar på en scen i lila ljus. De står i formen som en blomma.
Foto: Josefine Karlsson

Hälsoårets styrgrupp tar del av alla ansökningar och fattar beslut om vilka aktörer som får stöd. Styrgruppen består av ledningsgruppen i Katrineholms kommun. Beslut om att bevilja medel baseras på styrgruppens bedömning enligt de utvärderingsgrunder som styrgruppen självständigt beslutar om.
Det finns inga garantier att ansökningar beviljas, vare sig helt eller delvis, även om ansökningarna uppfyller dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor

 1. Aktörer godkänner dessa allmänna villkor genom sin ansökan till “drömprojekt fokus hälsa”.
 2. Ansökan ska göras i e-tjänsten e.katrineholm.se/dromprojekt Länk till annan webbplats.
 3. Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet, vilka målgrupper det vänder sig till samt vilka aspekter av hälsa som förväntas uppnås och hur.
 4. Aktörer ska vara privatpersoner, föreningar eller andra sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet. För aktörer under 18 år måste en ansvarig vuxen anges i ansökan.
 5. Stöd kan inte sökas för projekt som genomförs inom kommunal verksamhet och i dess egen regi. För projekt inom kommunen finns andra medel att söka.
 6. Projektet ska arrangeras mellan 31 december 2021 och 31 december 2022. Avvikelser från denna huvudprincip kan förekomma i särskilda fall.
 7. Projektet ska rikta sig till personer som bor, besöker, verkar eller arbetar i det geografiska området Katrineholms kommun. Det ska tydligt relatera till Katrineholm och Hälsoåret 2022, samt vara öppet för alla.
 8. Projekt som bidrar till flera aspekter av hälsa och att olika målgrupper med olika förutsättningar inkluderas i projektet premieras.
 9. Nya och innovativa projekt med potential att ge långsiktigt hälsofrämjande effekter premieras.
 10. Projekt som är kostnadsfria för deltagare/besökare premieras.
 11. Samverkan mellan flera aktörer och gränsöverskridande projekt uppmuntras.
 12. Projektet ska vara partipolitiskt obundet och följa demokratiska värdegrunder samt barnkonventionen.
 13. Maximalt ansökningsbelopp är 50 000 kr per projekt. Ansökan ska innehålla en enkel budget för projektet, med beskrivning av kostnader och intäkter för projektet. Observera att stödet inte är avsett att täcka ordinarie verksamhetskostnader.
 14. I ansökan ska det framgå om projektet får eller har sökt stöd på andra sätt, till exempel via Katrineholms kommun.
 15. Eventuella avgifter, inträde eller dylikt ska enbart användas för att täcka omkostnader för projektet.
 16. Alla projekt som får stöd ska tydligt visa kopplingen till Hälsoåret 2022 i marknadsföringsmaterial, samt registreras i evenemangskalendern på katrineholm.se.
 17. Alla projekt som beviljas medel ska skriva under en överenskommelse med Katrineholms kommun. Du som skriver under är ekonomiskt ansvarig för projektet, samt för efterföljande utvärdering/redovisning av projektet och ekonomi.
 18. Beslut om stöd kan inte överklagas.
 19. Beviljat stöd kan inte överföras till ett annat projekt eller arrangemang.
 20. 75 procent av de beviljade medlen betalas ut efter överenskommelse, dock tidigast i januari 2022. Resterande 25 procent betalas ut när utvärderingsrapporten är inlämnad. Avvikelser från denna huvudprincip kan förekomma i särskilda fall.
 21. Alla projekt som får stöd ska svara på en utvärderingsrapport efter avslutat projekt. Rapporten med tillhörande ekonomisk redovisning ska vara inlämnad senast 14 dagar efter projektets genomförande. Alla kvitton ska sparas.
 22. Ansökningar om stöd till drömprojekt fokus hälsa kommer att hanteras i två ansökningsomgångar. Den första ansökningsperioden pågår till och med 31 januari 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i februari. Den andra ansökningsperioden pågår från 1 april till och med 30 april 2022, beslut kring dessa ansökningar meddelas i maj.

Hej företagare! 2022 har vi ett viktigt mål: Katrineholm ska må bättre - och vi vill nå det målet tillsammans med dig! Hälsoåret är en årslång satsning i hela Katrineholms kommun för att Katrineholmarna ska må bättre. Vi vill göra den här satsningen tillsammans med dig som driver företag här i vår kommun ihop med föreningslivet och andra aktörer här i närområdet. För att nå vår målsättning att Katrineholm ska må bättre behöver hela samhället arbeta tillsammans. På så vis tror vi att vi kan göra skillnad på riktigt.

Varför vill vi göra det här?

Vi ser att vi har en folkhälsoutmaning i Katrineholms kommun och det har blivit extra tydligt under pandemin. Vi behöver må bättre.
Men vad innebär det då att må bra? Vi ser att det finns flera aspekter av god hälsa: Det kan vara kost, motion, psykisk hälsa, social gemenskap, personlig utveckling, upplevelser, kultur och nya intressen som påverkar hur någon mår.

Vad kan du bidra med?

Vi vill lyfta goda exempel från näringslivet som visar hur ni, våra lokala företag, arbetar för god hälsa bland medarbetare och kunder. Kanske har du en hälsosatsning du vill berätta om? Vi vill också uppmuntra och sprida hälsoaktiviteter - på vilket sätt skulle du kunna ha ett evenemang eller en aktivitet som främjar hälsa? Hör av dig!

Katrineholm ska må bättre! Det är målet för Hälsoåret 2022, en satsning för att förbättra hälsan för alla som bor, jobbar, besöker eller verkar i Katrineholms kommun. Hälsan och hur vi mår påverkas av många saker. Kost, motion och goda levnadsvanor är viktigt men också möjligheter till social gemenskap, personlig utveckling, upplevelser, kultur och nya intressen. Genom inspiration, aktiviteter och kunskap vill vi ge alla katrineholmare nycklarna till en bättre hälsa. Det kan vi bara lyckas med om vi är många som hjälps åt. Därför vill Katrineholms kommun under Hälsoåret 2022 uppmuntra alla att bidra till en kraftsamling för att Katrineholm ska må bättre!

Vad händer?

Hälsoåret är en årslång satsning i hela Katrineholms kommun för att katrineholmarna ska må bättre. Vi vill göra den här satsningen tillsammans med din förening som redan idag gör massor av fantastiska aktiviteter här i närområdet. Vi kommer också samarbeta med näringslivet och andra lokala aktörer. För att nå vår målsättning att Katrineholm ska må bättre behöver hela samhället arbeta tillsammans. På så vis tror vi att vi kan göra skillnad på riktigt.

Varför vill vi göra det här?

Vi ser att folkhälsan är en utmaning i Katrineholms kommun och det har blivit extra tydligt under pandemin. Vi behöver må bättre. Men vad innebär det då att må bra? Det finns flera aspekter av god hälsa: Det kan vara kost, motion, psykisk hälsa, social gemenskap, personlig utveckling, upplevelser, kultur och nya intressen som påverkar hur någon mår.

Vad kan din förening bidra med?

Under Hälsoåret 2022 vill vi lyfta goda exempel från föreningslivet som visar hur ni i de lokala föreningarna gör bra saker för era medlemmar och besökare. Kanske har ni en hälsosatsning ni vill berätta om och som vi kan hjälpa er att nå ut med? Skulle ni kunna ha ett evenemang eller en aktivitet som främjar hälsa? Hör av er!

Drömprojekt fokus hälsa

För hälsoåret finns särskilda medel avsatta som föreningar kan söka, vi kallar det “drömprojekt fokus hälsa”. Syftet med drömprojekten är att uppmuntra nytänkande och möjliggöra satsningar som kan lyfta hälsan i Katrineholm både under Hälsoåret 2022 och framåt.

Här kommer du snart att kunna hitta goda exempel på olika hälsosatsningar!

Kontakt

Hälsoåret 2022

Projektgruppen hälsoåret 2022

Mejl: halsoaret@katrineholm.se

Telefon: 0150-570 00