/

Publicerad: 05 nov 2019

Beslut i korthet - bildningsnämnden den 5 november 2019

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsrapport september 2019

Till och med september månad redovisas en positiv avvikelse på 6 765 tkr. Under året har kostnaderna för utbetald skolpeng till grundskola och gymnasieskola (inkl. särskola) varit högre än budgeterat medan den för förskolan varit lägre än budgeterat.

I den prognostiserade budgetavvikelsen på 14 100 tkr har det räknats in att bildningsförvaltningen kompenseras för ökade skolpengskostnader. För att nå denna prognos behöver bildningsförvaltningen verkställa ytterligare åtgärder motsvarande           1,5 mnkr.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2020

Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2020. Sammanträdena föreslås vara förlagda till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott, utbildningsdagar och temadagar planeras in i efterhand, ordförande kallar vid behov.

Bildningsnämnden beslutade fastställa följande sammanträdesdagar 2020: 25 februari.
7 april, 12 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 3 november och 15 december.

Val av ny politikerrepresentant till områdesråd

Bildningsnämnden beslutade att välja Tony Rosendahl (V) som ny representant till områdesrådet Förskolor Öst, samt att välja Sylvia Clason (L) som representant till områdesrådet för Valla skola och Inger Hult (L) som representant till områdesrådet för Förskolor Väst.