/

Publicerad: 20 aug 2019

Beslut i korthet- kommunfullmäktige 19 augusti

 Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen ca en vecka efter mötet.

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige (KS/2018:415)
Lars Härnström (M) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beviljade Lars Härnströms (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och hemställer hos Länsstyrelsen i Södermanlands län om ny sammanräkning avseende ledamot för Moderaterna.

Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen från 1 september 2019 (KS/2018:476)Lars Härnström (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i kommunstyrelsen. Då val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har skett genom proportionellt val ska ny ledamot att inte utses genom val av fullmäktige, utan enbart förste vice ordförande. Nominering har inkommit från Moderaterna, föreslaget Christer Sundqvist som ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

 1. Kommunfullmäktige entledigade Lars Härnström (M) som ledamot tillika vice ordförande i kommunstyrelsen.
 1. Kommunfullmäktige utsåg Christer Sundqvist (M) till vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Beslutet börjar gälla från 1 september 2019.

Entledigande och val av partigruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige (KS/2018:527)
Lars Härnström (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som partigruppledare för Moderaterna i fullmäktige från den 1 september 2019. Moderaterna har inkommit med förslag om att Christer Sundqvist (M) ska utses som ny partigruppledare.

 1. Kommunfullmäktige entledigade Lars Härnström (M) från uppdraget som gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige från och med den 31 augusti 2019.
 2. Kommunfullmäktige utsåg Christer Sundqvist (M) som ny gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige från den 1 september 2019 fram till och med den 31 december 2022.

Entledigande och val av ledamot och förste vice ordförande i krisledningsnämnden (KS/2018:477)
Lars Härnström (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ledamot/förste vice ordförande i krisledningsnämnden från den 1 september 2019. Moderaterna har nominerat Christer Sundqvist (M) som ordinarie ledamot och förste vice ordförande.

 1. Kommunfullmäktige entledigade Lars Härnström (M) från uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i krisledningsnämnden från och med den 31 augusti 2019.

 2. Kommunfullmäktige utsåg Christer Sundqvist (M) som ordinarie ledamot och förste vice ordförande i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och med den 31 december 2022.

Entledigande och val av röstombud i Energikontoret i Mälardalen AB (KS/2019:37)
Lars Härnström (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som röstombud i Energikontoret i Mälardalen AB från den 1 september 2019. Moderaterna har nominerat Christer Sundqvist (M) som röstombud.

 1. Kommunfullmäktige entledigade Lars Härnström (M) från uppdraget som röstombud i Energikontoret i Mälardalen AB från och med den 31 augusti 2019.

 2. Kommunfullmäktige utsåg Christer Sundqvist (M) som röstombud i Energikontoret i Mälardalen AB från och med den 1 september 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Entledigande och val av ledamot och förste vice ordförande i socialnämnden (KS/2018:481)
Christer Sundqvist (M) har i skrivelse daterad 3 juli 2019 begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot och tillika förste vice ordförande i socialnämnden. Moderaterna nominerar nu Birgitta Carlheim Gyllensköld (M) som ledamot och tillika förste vice ordförande i socialnämnden.

 1. Kommunfullmäktige entledigade Christer Sundqvist (M) från uppdraget som ledamot och tillika förste vice ordförande i socialnämnden från och med 1 september 2019.

 2. Kommunfullmäktige utsåg Birgitta Carlheim Gyllensköld (M) som ledamot och tillika förste vice ordförande i socialnämnden från och med 1 september 2019 till och med 31 december 2022.

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden (KS/2018:478)
Bo Sivars (M) har i skrivelse daterad 2019-08-04 begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Moderaterna nominerar nu Patrik Nyqvist (M) som ny ersättare i bildningsnämnden.

 1. Kommunfullmäktige entledigade Bo Sivars (M) från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.

 2. Kommunfullmäktige utsåg Patrik Nyqvist (M) som ersättare i bildningsnämnden till och med 31 december 2022.

Entledigande och val av ersättare i bygg- och miljönämnden (KS/2018:479)
Elisabet Bohm (V) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden. Vänsterpartiet nominerar nu Reijo Eriksson (V) som ny ersättare i bygg-och miljönämnden.

 1. Kommunfullmäktige entledigade Elisabet Bohm (V) från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden.
 1. Kommunfullmäktige utsåg Reijo Eriksson (V) som ersättare i bygg- och miljönämnden till och med 31 december 2022.

Entledigande och val av ledamot i socialnämnden (KS/2018:481)
Anders Karlsson (M) har meddelat avsägelse 2019-08-13 av sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

 1. Kommunfullmäktige entledigade Anders Karlsson (M) från uppdraget som ledamot i socialnämnden.

 2. Kommunfullmäktige utsåg Anneli Swärd (M) som ledamot i socialnämnden till och med 31 december 2022.

Entledigande av ledamot i vård-och omsorgsnämnden (KS/2018:486)
Birgitta Carlheim Gyllensköld (M) har i skrivelse den 14 augusti 2019 begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige entledigade Birgitta Carlheim Gyllensköld (M) från uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden från och med den 1 september 2019.

Förslag till ersättare i Region Sörmlands regionala utvecklinsnämnd (KS/2019:278)
Lars Härnström (M) har till Region Sörmland avsagt sig platsen som ersättare i den regionala utvecklingsnämnden. Katrineholms kommun ska därför lämna förslag på ny ersättare till Regionen Sörmland som väljer ersättare.

Kommunfullmäktige beslutade att föreslå för Region Sörmland att Christer Sundqvist (M) ska väljas till ny ersättare i Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd.

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland (KS/2019:200)Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2018 jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till medlemmarna. Årets resultat uppgår till 239 tkr.

Kommunfullmäktige godkände Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2018, beviljade ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt lade årsredovisningen till handlingarna.

Fastställande av 2020 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland (KS/2019:199)
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos medlemskommunerna rörande fastställande av 2020 års budget.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 466 240 kronor och som är beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 november 2018.

Kommunfullmäktige fastställde Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2020 samt att kommunens medlemsinsats på 466 240 kronor beaktas i kommande budgetprocess för 2020.

Svar på motion om bostäder på landsbygden (KS/2018:380)
Inger Fredriksson(C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om bostäder på landbygden. I motionen lämnas följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa hyresrättsföreningar på landsbygden med syfte att stimulera byggande av hyresrätter.”

Kommunfullmäktige avslog motionen med hänvisning till Katrineholms Fastighets AB:s yttrande och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.

Svar på motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter. (KS/2018:359)
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L), har lämnat in en motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter. I motionen lämnas följande yrkande:

”Bildningsförvaltningen och Katrineholms skolor avlastar lärare genom att anställa lärarassistenter.”

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska ses som besvarad med hänvisning till bildningsnämndens beredning.

Meddelandena
Meddelandena lades till handlingarna.