/

Publicerad: 12 jun 2019

Bildningsnämndens beslut den 11 juni 2019

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras cirka en vecka efter sammanträdet.

Tertialrapport 2019, tertial 1

Bildningsförvaltningen har under årets första månader arbetat hårt för att ta fram och verkställa åtgärder för att kunna redovisa en positiv avvikelse vid året slut på 14,1 mnkr.

Arbetet för att nå en positiv avvikelse vid årets slut, att fortsätta att minska sjuktalen och att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolan är av högsta prioritet.

Bildningsförvaltningens åtgärdsplan fokuserar på följande områden;

 • Arbeta för att sänka den höga sjukfrånvaron
 • Arbeta för att höja elevernas måluppfyllelse
 • Positivt ekonomiskt resultatBildningsnämnden beslutade att godkänna redovisad tertialrapport, tertial 1 2019.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisas tertialrapport, tertial 1 2019

Förslag utdelning från stipendier och fonder

Katrineholms Tekniska College och KomTek har ansökt om medel från Katrineholms tekniska skolas minnesfond. Två lärare har ansökt med medel från Katrineholms skolors samfond för stipendier till lärare. Ingen sökande om medel från Sköldinge och Lerbo magasinsfonder.

 1. Bildningsnämnden beslutade att delegera till Bildningsnämndens enskilda utskott att besluta om utdelning från Ingenjörsförbundets Katrineholms Tekniska skolas minnesfond
 2. Bildningsnämnden beslutade att tilldela Erika Berglund 1 600 kronor och Maria Svanqvist 5 000 kronor från Katrineholms samfond för stipendier till lärare

Förslag inrättande av ny skolenhet år 7-9

Förslag till kommande läsår är att den nya Järvenskolan ska ledas av nuvarande rektor för Järvenskolan Tallås. Ledningsorganisationen omfattar även fyra biträdande rektorstjänster. Denna förändring föreslås gälla från och med 1 augusti 2019.

Bildningsnämnden beslutade att Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås slås samman till en skolenhet, Järvenskolan. Förändringen gäller från och med 1 augusti 2019 och innebär att nuvarande struktur för upptagningsområden blir inaktuell.

Förslag ny organisation Katrineholms förskolor

Förskoleorganisationen i Katrineholm växer kontinuerligt. Våren 2017 förstärktes chefsorganisationen med två heltidstjänster för att sänka antalet medarbetare per chef från ca 50 till ca 40. Hösten 2018 har två biträdandetjänster tillsatts (Nord, Öst) för att avslasta förskole-cheferna där.

Nu behöver organisationen ses över på nytt inför öppnande av den nya förskolan Karamellen i samordningsområde Nord.

Bildningsnämnden beslutade om ny organisation för Katrineholms förskolor enligt bildningsförvaltningens förslag.

Elevhälsans medicinska insatser

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap. 2§, ska det finnas någon som svarar för verksamheten där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 5 och 7 § ska beslut fattas gällande ansvar för anmälningsskyldigheten för elevhälsans medicinska insats i enlighet med Lex Maria.

 1. Bildningsnämnden beslutade utse enhetschef Helena Ohlsson som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser
 2. Bildningsnämnden beslutade att utse skolläkare Tanja Kats och skolpsykolog Jasmine Hamad att ansvara för anmälningsskyldigheten för elevhälsans medicinska insats i enlighet med Lex Maria

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom samarbete utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

 1. Bildningsnämnden beslutade att anta riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.
 2. Bildningsnämnden beslutade att utse Cecilia Henriksson handläggare, som GDPR-samordnare
 3. Internkontrollplan 2019 kompletteras med två nya kontrollmoment angående GDPR

Förslag yttrande Måltidspolitiska programmet 2020-2023

Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i ”Måltidspolitiskt program 2020-2023” som tagits fram inom Service- och Teknikförvaltningen. Detta dokument är i sin tur en revidering av det måltidspolitiska programmet från 2015. Bildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över innehållet i programmet.

Bildningsnämnden ställer sig, med vissa reservationer, positiv till innehållet i det måltidspolitiska programmet och väljer att i yttrandet begränsa sig till de delar som berör det egna verksamhetsområdet.

Bildningsnämnden beslutade att anta bildningsförvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till service- och tekniknämnden.

Förslag yttrande Idrottspolitiska programmet 2020-2023

Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i ”Idrottspolitiskt program 2020-2023” som tagits fram inom Service- och Teknikförvaltningen. Detta dokument är i sin tur en revidering av det idrottspolitiska programmet från 2015. Bildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över innehållet i programmet.

Bildningsnämnden ställer sig, i allt väsentligt positiv till innehållet i det idrottspolitiska programmet och väljer att i yttrandet begränsa sig till de delar som berör det egna verksamhetsområdet.

Bildningsnämnden beslutade att anta bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översända det till service- och tekniknämnden.

Förslag yttrande motion om mera motion i tidiga år

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en motion om mera motion i tidiga år.

De yrkar på:

 • att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid
 • att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat dagligt rörelseaktivt rastliv

Skolverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag gällande mer rörelse under skoldagen. Enligt förslaget förslås att skrivningen om daglig fysisk aktivitet tydliggörs och blir mer konkret i läroplaner. Enligt tidigare regeringsbeslut ska en utökning av 100 timmar i idrott och hälsa i grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019. Kommunplanen 2019-2022, i kapitel ”En start och trygg skola för bättre kunskaper”, lyfts satsningar på mat och hälsa för goda studieresultat fram. Inspirerande och trygga utemiljöer och planerad fysisk aktivitet är andra satsningar som beskrivs.Bildningsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad.

Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Under våren 2019 fick bildningsförvaltningen ansökan från C Företaget Dagbarnvårdare, som är en ekonomisk förening, om att starta annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun.

C företaget ansöker om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun i form av en anställd på adressen Gimmersta Bygget, 643 96 Julita.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna C Företaget Dagbarnvårdares ansökan om att få starta pedagogisk omsorg under förutsättning att:

 1. C Företaget lämnar in de kompletteringar som krävs under punkt 5B i enlighet med Katrineholms kommuns ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för annan pedagogisk verksamhet”
 2. C Företagets policy för vikarieanskaffning/vikariesystem omfattas av avtalet med Katrineholms kommun
 3. Lokalen där verksamheten planeras starta kompletteras med två grindar mellan under- och övervåningen, spisskydd till spisen i köket samt staket runt huset
 4. Verksamheten inte omfattas av resurser inom kommunens elevhälsa