/

Publicerad: 31 maj 2019

Kommunstyrelsens beslut den 29 maj

En kort sammanfattning från kommunstyrelsesammanträdet från onsdag den 29 maj.
Uppdaterad 16.50, 31 maj. En del av ärendena hade fallit bort från den förra publiceringen. Nu är ärendeförteckningen komplett.

Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter och Alkohollagen (KS/2019:208)

Från och med den 1 juli 2019 ersätts Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Enligt den nya lagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn vilket inarbetats i förslaget till ny taxa.

  1. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet.
  2. Taxan gäller från den 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4) som ska tillämpas från den 1 januari 2020.

Revidering av reglementet för bygg-och miljönämnden (KS/2019:207)

Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett förslag på reviderat reglemente för nämnden. Anledning för revideringen är att Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare den 1 juli 2019 ersätts av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till reviderat reglemente för bygg-och miljönämnden.

Giltighetstid för anvisningsdokument -Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun (KS/2019:132)

Giltighetstiden för Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun har passerats och kommunfullmäktige har att besluta om ny giltighetstid.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden för styrdokumentet Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun till och med 2022-12-31.

Giltighetstid för anvisningsdokument- Regler för Katrineholms förtjänsttecken m.m. (KS/2019:194)

För styrdokument Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. har bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör förnyas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att giltighetstiden för styrdokumentet Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. förnyas till och med år 2023.

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen (KS/2019:146)

Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens ansvar inom konsumentrådgivning och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt övergått till kommunledningsförvaltningen från service- och tekniknämnden. Detta föranleder en revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KS/2019:202)

Katrineholm Vatten och Avfall AB har en lånportfölj uppgående till 580 000 000 kronor vilket bolaget erhöll i samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige. För att kunna finansiera årets utbetalningar av investeringar begär nu bolaget en höjning av borgensramen avseende 2019 så att nyupplåning kan göras med borgenssäkerhet.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att utfärda borgensåtagande gentemot Katrineholm Vatten och Avfall AB om 624 000 000 kronor.

Årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB (KS/2019:152)

KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2018. Till årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna.

Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland (KS/2019:171)

Regionförbundet Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2018 med revisionsberättelse till medlemskommunerna.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige bevilja Regionförbundet Sörmlands styrelse och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2018 samt att i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (KS/2019:191)

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin årsredovisning för 2018 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas granskning av densamma.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Svar på motion "rätt till deltid" (KS/2018:337)

Inger Fredriksson (C) har lämnat en motion med yrkande om att Katrine­holms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om ”rätt till deltid” med hänvisning till personalutskottets yttrande.

Svar på motion om Bättre brandberedskap (KS/2018:339)

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion med yrkarandet om att Katrineholms kommun tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst tar fram en aktuell förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbygden som komplement till ordinarie beredskap.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till det remissvar som inkommit från Västra Sörmlands Räddningstjänst samt kommunledningsförvaltningens beredning.

Svar på motion om att undvika vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun (KS/2019:158)

Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C) och Jesper Ek (L) har lämnat in en motion om att undvika vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun. I motionen yrkas att kommunens grafiska profil kompletteras med en tydlig bildpolicy för att minska risken för att kommunen ägnar sig åt vilseledande marknadsföring.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motion med hänvisning till kommunledningsförvaltningens beredning.

Tertialrapport 2019 Katrineholms kommun (KS/2019:212)

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats till kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2019.

  1. Kommunstyrelsen beslutade att Tertialrapporten 2019 för Katrineholms kommun läggs till handlingarna.
  2. Kommunstyrelsen fastställde också indikatorer för uppföljning av resultatmålen i kommunplan 2019-2022 enligt bilaga i tertialrapporten. Resultatmålen kommer följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2018 (KS/2019:154)

Katrineholms kommun förvaltar flera stiftelser.

Kommunstyrelsen godkände årsredovisning respektive räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse. För stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska Skolas Minnesfond ska godkännande även ske av auktoriserad revisor.

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (KS/2019:190)

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen antog riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Markanvisning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun (KS/2019:182)

Företaget Proveloper AB, ombud för affärskedjan Waxy carwash, har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens etableringsområde. Företaget har behov av nya lokaler för att utveckla sina butiker. Byggnaden planeras bli cirka 2 800 kvm och inrymma biltvätt, bilservice, butik och lagerutrymmen.

Kommunstyrelsen godkände bifogad markanvisning samt delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i exploateringens fullföljande.

Yttrande gällande begäran från Sörmland Vatten om delfinansiering av en gemensam resurs (KS/2019:160)

Sörmland vatten har den 14 maj inkommit med ärendet ”Begäran om delfinansiering av en gemensam resurs, producentansvar.” Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig gällande ärendet.

Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till den kommande budgetberedningen för år 2020.

Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2020 (Trafikbeställning) (KS/2019:147)

Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlandstrafiken den 4 mars 2019 inför tillköpsbeställning för år 2020. Ambitionen från kommunen sida är att försöka upprätthålla nuvarande trafikutbud för den lokala kollektivtrafiken men med vissa justeringar, nämligen utökad sträckning för linje 414 till Julita Gård under sommartid samt indragning av busstrafiken på linje 490 till Nyhemsskolan.

Kommunstyrelsen beslutade att hos Sörmlandstrafiken beställa lokal linjetrafik och stadstrafik enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Bidrag till Summer Camp 2019 (KS/2019:164)

Den ideella föreningen Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) har den 24 april 2019 inkommit med en ansökan om 75000 kronor för att arrangera Katrineholm Summer Camp 2019.

  1. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 75000 kronor till den ideella föreningen Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm). Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
  2. Efter genomfört evenemang ska IFA Katrineholm inkomma med en skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Borgerlig begravningsförrättare (KS/2019:198)

Den 25 mars 1991, § 32, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att utse fem personer att vara officiant vid borgerliga begravningar i Katrineholm. Idag finns tre begravningsförrättare utsedda

Kommunstyrelsen beslutade att utse Roland Källsten, Katrineholm, till borgerlig begravningsförrättare.

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2019 (KS/2019:209)

Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under nedanstående tid under sommaren 2019 förordna följande personer att fullgöra ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2019-06-24—2019-06-30 Johan Söderberg (S)

2019-07-01—2019-07-07 Anneli Hedberg (S)

2019-07-08—2019-07-14 Lars Härnström (M)

2019-07-15—2019-07-21 Christer Sundqvist (M)

2019-07-22—2019-08-04 Ulrica Truedsson (S)