/

Publicerad: 17 sep 2018

285 000 i bidrag till förstudie om ny våtmark i Djulö

Katrineholms kommun har beviljats statliga bidrag för att genomföra en förstudie som kan möjliggöra anläggandet av en ny våtmark för dagvatten i Djulöområdet.

Gräsand. Foto: Josefine Karlsson

Foto: Josefine Karlsson

Det område som ska utredas för placering av en våtmark är en cirka 6 hektar stor åkermark som ligger norr om Stora Djulö. För att utreda om området är lämpligt för anläggande av en våtmark kommer två utredningar att genomföras.

– Det här är ett av de spännande projekt som vi just nu arbetar med för att klimatanpassa Katrineholm. Vi vill få bort översvämningsrisker i centrala Katrineholm och samtidigt se över hur vi kan rena vatten innan det går ut i våra sjöar och vattendrag. En våtmark är en effektiv lösning då den fungerar som en så kallad översvämningsyta, den bidrar även till biologisk mångfald och rekreation, säger miljöstrateg Linda Aldebert på Katrineholms kommun.

Om förstudien visar att Djulö är ett lämpligt läge för anläggande av en våtmark kommer vidare utredningar att behöva göras. Tidigast under våren 2019 kommer nya besked om våtmarken kan genomföras. Fler potentiella platser tittas också på parallellt med Djulöområdet.

Det här är våtmarker bra för:

  • Stärker landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.
  • Fungerar som naturliga vattenmagasin.
  • Hem för fågel-, fisk-, insektsarter med mera.
  • Rekreation såsom fågelskådning och naturupplevelser.
  • Upprätthåller dricksvattnets kvalitet.

Om LONA-bidraget

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av denna förstudie. Den lokala våtmarkssatsningen inom LONA, ger både kommuner och lokala aktörer möjlighet att söka bidrag med upp till 90 procent av kostnaden för utredningar och byggandet av våtmarker. Viktiga ledord för satsningarna är grundvattenfokus, klimat, vattenrening, tätortsnära rekreation och biologisk mångfald.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm