/

Publicerad:

Nu släpper vi gestaltningsprogrammet för Djulö Våtmark

Hur kommer Djulö Våtmark att se ut i framtiden? Nu presenterar vi en illustration och planer för hur området ska växa fram.

Från vänster ser du: Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S) och Markus Mellstrand, projektledare uppe på toppen av gatstuberg med vyerna över Djulö bakom sig.
Från vänster: Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S) och Markus Mellstrand.

En plats för upplevelser och kunskapspåfyllning

Våtmarken vid Djulö kommer att spela en viktig roll i att minska översvämningsriskerna och hantera vårt dagvatten vid stora regnmängder och skyfall. Nu har det nya gestaltningsprogrammet presenterats.

- Djulö Våtmark kommer bli fantastiskt bra, dels utifrån de två huvuduppdragen som är fördröjning och rening av dagvatten, men det blir också ett fantastiskt rekreationsområde där natur, djur och växtlivet kommer nära besökaren. I och med att Sörmlandsleden och Katrineholmsetappen går här i närheten så vi knyter ihop hela området och skapar en plats för många upplevelser, kunskapspåfyllning och äventyr för alla åldrar, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande och får medhåll av Christer Sundqvist (M), vice ordförande i kommunstyrelsen:

- Ett jättefint område för kommunens invånare och besökare att upptäcka. Det blir också perfekt för skolorna som kan ha naturskola här och en vidareutveckling av hela Djulöområdet. Med en ökad turism och fler möjligheter till upplevelser ser vi också att det kan bidra till näringslivet och besöksnäringen, säger Christer Sundqvist (M).

Illustration över området

Illustrationsplanen visar hur området för Djulö Våtmark kommer att se ut med dammar, spångar och stigar.

Illustrationsplan över hur området för Djulö Våtmark kommer att se ut med dammar, spångar och stigar.

Upplevelsevärden ska prioriteras

I gestaltningsprogrammet beskrivs bland annat hur platsen ska upplevas och kännas:

De element som tillförs ska harmoniera med landskapsbilden och ge ett naturlikt intryck. Anläggningen ska passa in utan att störa läsbarheten eller kontinuiteten i det kulturhistoriska landskapet. För att inte komma i konflikt med den öppna karaktär som präglar området föreslås därför främst lägre vegetation. Området ska upplevas inbjudande och till stora delar vara tillgänglighetsanpassat. Upplevelsevärden och biologisk mångfald ska prioriteras.

En skiss över hur gömslet kommer att se ut där man kan upptäcka naturlivet. Det är en stor träkonstruktion som går ut i vattnet.

- Vi kommer ha en slinga för barn med lek och möjligheter att upptäcka naturen med inslag av lekotoper som är lekelement gjorda det som finns i naturen, till exempel stockar och stenar. Vi kommer även ha en håvningsplats där skolbarn med håv kan se vattenlivet och ett gömsle för att upptäcka vad som finns i sjön och naturen runt omkring. Vi kommer även bygga fler utsiktsplatser med vyer över området, säger Markus Mellstrand, projektledare vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

En person håller i en bild med vy över det nya gömslet som kommer att vara i en av dammarna.

Sittmöjligheter och väderskydd

Samlingsplatsen som skapas kommer att vara den stora entrén till våtmarksparken och ska vara en plats som leder besökaren vidare samtidigt som den lockar till att stanna upp. Själva väderskyddet och dess väggar ramar in, sluter och öppnar den vackra vyn som möter besökaren. En sittgradäng ger flertalet sittmöjligheter och binder samman platsen under väderskyddet med platsen utanför och kan med fördel nyttjas som en studieplats. Den södra och östra kanten av platsen som vetter mot våtmarken utformas som två enkla trappsteg, en välkomnande gest som leder ut i området men också upp till samlingsplatsen.

Från vänster: Markus Mellstrand, Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M).

Stigar och spångar och rum för vila

Den mjuka rundslingan i stenmjöl är stigsystemets stomme som är lätt att promenera längs och där tillgängliga soffor med jämna mellanrum placeras.

Knixiga spänger korsar lekfullt mellan dammarna på ’’vallarna’’. Vid riktningsförändringar skapas naturliga hörn och förutsättningar för små platser (pausplatser) där besökaren kan vila trötta fötter eller njuta av utsikten.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via vår växel på 0150-570 00. Du kan också läsa mer om Djulö Våtmark på vår sida här på katrineholm.se.

Vill du ta del av programmet i sin helhet?

Mejla då kommunen@katrineholm.se - observera att programmet enbart finns för utskrift och kan inte användas av ett uppläsningsverktyg digitalt.

Lär dig mer om gestaltningsprogrammet

SVT Sörmland har gjort ett reportage om kommande utveckling av Djulöområdet. På deras sajt Länk till annan webbplats. kan du både titta på deras nyhet och läsa mer om Djulö Våtmark.

Varför en våtmark?

I samband med att Katrineholm växer ökar också kraven på en förstärkt och utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Klimatförändringar är en annan faktor som medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämningsrisker.

Tillsammans med Katrineholm Vatten, Sörmland Vatten och Avfall AB och Amazon Web Services samarbetar vi för att säkra Katrineholms kapacitet när det gäller vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Djulö.

Våtmarken kommer delvis att utformas som ett rekreationsområde för aktiviteter som vandring och fågelskådning. Vi planerar att våtmarken är färdig till 2026.

Våtmarkens fördelar

  • Våtmarkens primära uppgift blir att fördröja och filtrera Katrineholms stads vattenavrinning innan vattnet släpps ut i närliggande sjöar.
  • Våtmarken kommer att fungera som en näringsfälla och ha en vattenrenande funktion.
  • Kväve, fosfor och andra näringsämnen kommer att hindras från att rinna vidare ut i våra sjöar och vattendrag och orsaka övergödning.
  • Våtmarken minskar översvämningsrisken.
  • Våtmarken bidrar till ökad biologisk mångfald, ett bra ekosystem och en god livsmiljö för vilda djur.
  • Vi har dessutom som mål att våtmarken ska bli en välbesökt plats för utbildning och rekreation.

Samarbetspartners

I projektet samarbetar Katrineholms kommun med Katrineholm Vatten, Sörmland Vatten och Avfall AB och Amazon Web Services (AWS).

Medfinansiering

Projektet delfinansieras med hjälp av stöd från AWS och statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-bidrag).