/

Publicerad:

Nu lanserar vi Katrineholms fjärde hållbarhetsrapport

För fjärde året i rad lanserar vi vår hållbarhetsrapport. Rapporten omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social-, miljömässig-, och ekonomisk hållbarhet. Vi fortsätter därmed arbetet med att synliggöra, utveckla och förbättra Katrineholms kommuns arbete med hållbar utveckling.

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Att främja fred och rättvisa
 • Att lösa klimatkrisen

I rapporten som omfattar alla 17 globala mål kan du ta del av Katrineholms kommuns insatser under 2023 kopplat till varje mål, utmaningar och direkta åtgärder. Rapporten utgår från Katrineholms kommuns årsredovisning, där varje verksamhet rapporterar direkt hur de arbetar mot respektive mål i Agenda 2030 och kommunens övergripande mål. Hållbarhetsrapporten innehåller framgångar och styrkor men också utmaningar och förbättringsområden.

– Att få lansera vår fjärde hållbarhetsrapport gör mig väldigt glad och stolt. Hållbarhet och Agenda 2030 fortsätter att vara en naturlig och prioriterad del av vårt arbete i Katrineholms kommun och visar att vi tar våra utmaningar på allvar. Rapporten ger oss också möjligheten att lyfta allt gott vi gör och visa att vi är en kommun som ligger i framkant i de här frågorna, säger Sari Eriksson kommundirektör i Katrineholms kommun.

– Vår förhoppning är att rapporten ska inspirera till att bidra med ännu fler insatser för att nå målen. Hållbarhetsarbete handlar om uthållighet och engagemang och att göra skillnad tillsammans. Genom våra hållbarhetsrapporter visar vi tydligt vad vi gemensamt gör för att nå målen i Agenda 2030 samtidigt som vi är ärliga om våra utmaningar, vilket jag ser som en styrka, säger Johan Söderberg kommunstyrelsens ordförande.

Ta del av rapporten

Rapporten kan du läsa på vår sida om Agenda 2030.

Om rapporten

 • Hållbarhetsrapporten 2023 är Katrineholms kommuns fjärde samlade hållbarhetsrapport.
 • Rapporten som är på 24 sidor beskriver vilka hållbarhetsfrämjande insatser som Katrineholms kommun genomförde under 2023, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför.

Insatser och utmaningar 2023

Här presenterar vi några exempel på de utmaningar vi står inför och vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomförde under 2023.

Det här är några av våra utmaningar

 • De senaste åren har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat i vår kommun. Under hösten (2023) sågs dock en ökning och jämfört med andra kommuner har vi fortfarande stora utmaningar.
 • Pojkar har överlag lägre skolresultat än flickor samtidigt som det är en mindre andel flickor än pojkar som upplever trygghet och studiero i skolan. Vi behöver fortsätta förbättra skolresultaten och tryggheten i skolan för både flickor och pojkar.
 • Miljöföroreningen PFAS förekommer i grundvattnet på flera platser. Föroreningarna är främst kopplade till brandsläckningsskum men PFAS förekommer även i många andra produkter som används idag. De reningsmetoder som finns är kostsamma och inte alltid effektiva.
 • Elektrifieringen av samhället kräver stora förändringar av energisystemen, både vad gäller produktion, distribution och energianvändning.
 • Vi behöver se till att fler av våra invånare, både ungdomar och vuxna, uppnår gymnasieexamen som är en av de viktigaste faktorerna för egen försörjning.
 • Våra tätortsnära skogar och friluftsområden påverkas av omfattande angrepp av granbark-borre. Det har medfört att tätortsnära skog med höga rekreationsvärden har avverkats.
 • Förekomsten av hot mot förtroendevalda i kommunen ökade. Det är allvarligt och riskerar att underminera demokratin om politiker och tjänstepersoner inte vågar fatta beslut av rädsla för att drabbas av hot och/eller våld.

Det här är några exempel på vad gjorde vi under 2023

 • Vi arbetade aktivt med att få ut människor i egen försörjning, ett arbete som under detta år resulterade i att 130 barn fick föräldrar som blev självförsörjande.
 • Vi mätte matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg som underlag för fortsatta åtgärder. Jämfört med 2022 sågs en positiv utveckling, matsvinnet minskade från 62 till 51 gram/ätande.
 • Vår samverkan med Generation Pep för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland barn och unga fortsatte. Björkviks skola blev under året vår första PEP-certifierade skola.
 • Vi genomförde flera läsfrämjande insatser för att stärka barns språkutveckling i samverkan mellan biblioteket och barnavårdscentraler, öppna förskolan, förskola och grundskola.
 • Vi arbetade med att förbereda våtmarken vid Djulö samt flera utredningar för att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten.
 • Vi såg en fortsatt stark ökning av den totala solelproduktionen inom kommunens gränser, jämfört med 2022 ökade den installerade effekten med 45 procent.
 • Vi byggde bänkar, bord och vindskydd av trä från våra egna skogar, även från granar som blivit skadade av granbarkborrar. Genom detta minskade vi behovet av att köpa trä.

Agenda 2030

Vill du veta mer om Katrineholms kommuns arbete med Agenda 2030 så har vi samlat alla insatser tillsammans med rapporten på vår sida om Agenda 2030 Länk till annan webbplats. där vi rapporterar vårt arbete utifrån FN:s 17 globala mål.

Stora Kommunikationspriset 2022

2022 vann Katrineholms kommun Stora kommunikationspriset med anledning av arbetet med hållbarhetsrapporten. Såhär skrev organisationen Sveriges kommunikatörer som utsåg Katrineholms kommun till årets vinnare 2022 om arbetet med Agenda 2030:

Med ett innovativt förhållningssätt har Katrineholms kommun lyckats skapa lättförståelig och attraktiv kommunikation kring Agenda 2030, som gjort de globala målen mer greppbara för allmänheten och skapat engagemang bland medarbetare och invånare.

Läs mer om när vi blev vinnare i Stora Kommunikationspriset 2022. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sari Eriksson, kommundirektör.
Telefon: 0150-570 85.

Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande.
Telefon: 0150-570 09.