/

Publicerad:

Detaljplan för Björnsundet är på samråd

Syftet med detaljplanen är att ta fram lämplig tomtmark för en blandad bebyggelse med 250 – 320 nya lägenheter. Lägenheterna uppföras i friliggande småhus, parhus, flerbostadshus, radhus och kedjehus. Även handel och service ryms inom planområdet.

Bild som visar Geografiska läget på Björnsundet

Här kan du se var planområdet för Björnsundet finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 13 juni - 11 juli 2024. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 11 juli 2024 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.4 MB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 4.6 MB.

Fågelutredning Pdf, 582.7 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 4.2 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 1.7 MB.

Geoteknisk utredning Pdf, 347.5 kB.