/

Publicerad:

Upptäck nya Krämbolsleden

Nu har vi officiellt öppnat Krämbolsleden igen efter mer än ett års arbete - välkommen ut på tur!

Det är så fantastiskt att stå här idag och se vilken skillnad vi gjort för friluftslivet. Här har vi skapat en plats för friluftsliv, social samvaro och biologisk mångfald. Friluftslivet är oerhört viktigt och nu kan fler upptäcka Krämbolsskogen genom de tillgänglighetsanpassningar som gjorts. Nu är det en skog för alla och har verkligen blivit ett landmärke, ett besöksmål, säger Anneli Hedberg (S), service- och tekniknämndens ordförande.

Anneli Hedberg (S) planterade en skogslind vid den ceremoniella invigningen

Som många andra skogar blev Krämbolsskogen hårt angripen av granbarkborren under 2018 och angreppen fortsatte sedan med omfattande skador. Sommaren 2023 påbörjade vi i Katrineholms kommun arbetet med att återställa och utveckla Krämbolsområdet till ett tillgängligt, tryggt och hållbart friluftsområde. Genom att återinvestera pengar från en avverkning vi inte ville göra och skapa både våtmarker och gjort många olika insatser för att öka den biologiska mångfalden har vi kunnat vända något negativt till något positivt.

Vi har återplanterat över 10 000 ädelträd, bland annat bok, skogsek, körsbär, vildapel, oxel och skogslind. Vi har skapat tre våtmarker, byggt grillplatser och ökat tillgängligheten på leden. Det har varit ett stort projekt som varit så givande att få vara en del av och utveckla skogen till vad den är idag, säger Robert Henriksson som är arbetsledare vid enheten Skog och Natur i Katrineholms kommun.

Robert Henriksson (till vänster), Anneli Hedberg och Linda Aldebert.

Krämbolsskogen ägs av Katrineholms kommun och är ett 66 hektar stort område med främst granskog. Skogen finns i västra Katrineholm och leden ansluter till Krämbolsstugan. Här hittar du också tre nya våtmarker som du kan upptäcka via Krämbolsleden. Den största delen av skogen är planterad för över 50 år sedan. Krämbol
har varit ett omtyckt friluftsområde i många år av många. Skogen är också hem för flera skyddsvärda och fridlysta arter som till exempel bombmurkla och knärot.

För att begränsa angreppen av granbarkborre och skydda våra besökare från döda fallande träd har vi avverkat delar av skogen i olika etapper och med olika metoder. Vi har också på flera platser valt att spara den döda skogen vi fällt. I detta område finns fridlysta arter och därför har vi genomgående tillämpat sök- och plockmetoden. Endast döda och angripna granar har avverkats. Angreppen har ändå fortsatt och skogen har nu lämnats för fri utveckling. Spår av angreppen kan du se längs med leden, du kan också upptäcka flertalet faunadepåer och brathögar som vi skapat för att gynna den biologiska mångfalden och granbarkborrarnas naturliga fiender.

Vy över delen av våtmark 3, en våtmark som sträcker sig 200 meter genom skogen.

Ny och mer tillgänglig led

Nu är leden öppen igen (med delvis ny sträckning) och under torsdagen 23 maj genomfördes en liten invigning för att uppmärksamma allt som vi har gjort:

 • Förbättrat delar av den befintliga vandringsleden Krämbolsleden med bra och tillgängligt underlag samt skapat sittplatser för vila.
 • Tillgänglighetsanpassat en rundslinga i Krämbolsskogen så att fler kan få tillgång till området. Den tillgängliga slingan är cirka 3,2 km lång och ansluter till vägen från Krämbolsstugan.
 • Förbättrat och tillgänglighetsanpassat bryggan vid Krämbolsstugan.
 • Byggt en rastplats med eldstad
 • Återställt gamla våtmarker för att bland annat minska koldioxidutsläpp och gynna den biologiska mångfalden.
 • Förstärkt den biologiska mångfalden i området genom att återskapa tidigare betesmarker som funnits här. Det här gör vi tillsammans med betande kor som vi hyr in som hagvårdare.
 • Återplanterat träd (efter angrepp av granbarkborre) för en mer hållbar skog som är motståndskraftig för klimatförändringar.

Agenda 2030 och arbetet med Krämbolsleden

Vi har i det här arbetet genomfört insatser som bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att bland annat uppnå följande mål:

 • 3: God hälsa och välbefinnande
 • 6: Rent vatten och sanitet för alla
 • 10: Minskad ojämlikhet
 • 11: Hållbara städer och samhällen
 • 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • 14: Hav och marina resurser
 • 15: Ekosystem och biologisk mångfald

På FN:s sida om globala målen kan du läsa mer om Agenda 2030 och de olika målen. Länk till annan webbplats.

Längs med leden finns flera grillplatser som du kan upptäcka.

Texten är uppdaterad 4 juni 2024.