/

Publicerad:

 Nytt förslag på hus på Stortorget - ”Guldhuset” borta

Med nya materialval och en omarbetad design finns nu ett nytt förslag till ett hus på Stortorget. I det nya förslaget är syftet att huset att ska passa in i miljön och med de befintliga byggnaderna runt Stortorget och Köpmangatan. Katrineholmarnas åsikter har vägts in när det nya huset jobbats fram.

2010 kom idén att torget skulle göras om. 2012 tog Sweco fram ett förslag för Stortorget. I det förslaget ingick en byggnad, och därför hölls en arkitekttävling 2014. Det vinnande förslaget hette ”Klädd till fest”, men var för dyrt. Efter det fick exploatörer förfrågan om att bygga ett hus med vissa kriterier som var kvar från förslaget som vann arkitekttävlingen. 2021 kom ett förslag från Tegelstaden. Det förslaget har nu gjorts om för att passa in i riksintresset för kulturmiljö, men också för att ta hänsyn till synpunkter från Länsstyrelsen Södermanland och katrineholmare.

Det hus som i folkmun har kommit att kallas ”Guldhuset” har varit föremål för debatt i Katrineholm, och många har gett sina synpunkter. De synpunkterna har varit en viktig del i att ta fram det nya förslaget på ett hus på Stortorget. Både katrineholmarnas och Länsstyrelsen Södermanlands åsikter har vägts in när det nya huset tagits fram. Det har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Tegelstaden, som har markanvisningen, och White Arkitekter.

I förslaget presenteras ett hus med puts och grönt glaserat tegel. Byggnaden har anpassats mer till de hus som finns på Stortorget i dag, både i utseende och höjd, och också för att bättre stämma överens med riksintresset för kulturmiljö.

Flera ändringar i husets utformning

Husets höjd mot torget har ändrats från 23 meter till 19,5 meter. Totalhöjden mot stationen har ändrats från att hela den sidan får byggas upp till 23 meter till att endast 40 procent av stationssidan får vara 23 meter.

Fasadens utformning och materialval är ändrat för att förhålla sig till riksintresset för kulturmiljö. De nya materialen är puts och grönglaserat tegel. Teglet bildar en sockel runt den första våningen på huset, och återkommer runt fasadens utskjutande balkongpartier i vit puts. Även den översta våningen är tegelklädd.

I bottenvåningen ska det byggas en passage mellan torget och resecentrum, så att man lätt kan ta sig mellan de två platserna, och inte stänger av Stortorget. Bottenvåningen ska ha stora fönsterpartier åt båda håll som ger en känsla av transparens. Kvar är tanken att bottenvåningen vigs åt affärslokaler, restauranger och liknande verksamheter.

Vad händer nu?

Nästa steg i processen är att bygg- och miljönämnden ska ta ställning till förslaget den 30 november. Efter det ska förslaget gå till kommunstyrelsen för godkännande den 25 januari, för att sedan tas upp i kommunfullmäktige för antagande den 27 februari. Om inte detaljplanen överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter att den antagits i kommunfullmäktige.