/

Publicerad:

Beslut i korthet från service- och tekniknämnden

Detta är en sammanfattning av några av besluten på service- och tekniknämndens sammanträde den 23 juni 2022. De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Utveckling av Djulö camping

På sammanträdet fick nämnden information om hur Djulö camping kan moderiniseras och utvecklas. Nämnden fattade beslut om att presentationen med förslag om utveckling av Djulö camping överlämnas till kommunstyrelsen inför beredning av övergripande plan med budget 2023, detta för att särskilt påtala behovet av investeringsmedel och ny detaljplan för en utveckling av området

Underlag för övergripande plan med budget

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, förutsättningar, prioriteringar, driftbudget och investeringsbudget. I ärendet noteras särskilt att prisutvecklingen i omvärlden, i kombination med de i planeringsdirektivet föreslagna budgetförutsättningarna, gör att prioritering och anpassning av verksamhet kommer att bli aktuellt under kommande år.

Revidering av taxor

Service- och tekniknämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att revidera avgifterna för externa måltider och hyrorna och avgifterna för kommunens lokaler. För externa måltider är det en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris som ligger till grund för förändringarna. När det gäller hyror och avgifter i kommunens lokaler förstärks den uttalade modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt övrig lokal föreningsverksamhet i förslaget. Därutöver föreslås bland annat en reducerad prissättning för pensionärer och pensionärsföreningar vad gäller boule, tennis och simning.