/

Publicerad:

Beslut i korthet - vård- och omsorgsnämnden den 16 juni 2022

Detta är en sammanfattning över besluten på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni 2022. De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Tertialrapport 2022

Tertialrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2022. Syftet är att stämma av hur verksamheterna ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen.

Nämnden beslutade att lägga tertialrapporten till handlingarna.

Yttrade över remissen Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över remissen Hälsofrämjande arbete.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att förslaget är bra men har några synpunkter.

Nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens bedömning och översända den som sin egen till kommunledningsförvaltningen.

Svar på ledamotsinitiativ om delade turer inom vård- och omsorg

Vid nämndens sammanträde den 28 april lämnade Björn Wahlund (L) ett ledamotsinitiativ om delade turer.

Av förvaltningens svar framgår bland annat att förvaltningen arbetar kontinuerligt enligt kommunplanens mål om att antalet delade turer ska minska och att de i möjligaste mån ska vara frivilliga. Förvaltningen utreder möjligheten att inför 2023, i det fall statsbidraget kvarstår, dra nytta av detsamma. Insatserna bör då syfta till att ytterligare utveckla det redan pågående arbetet med att minska andelen delade turer där alternativ schemaläggning är en del.

Nämnden beslutade att ledamotsinitiativet är besvarat.

Utdelning av 2022 års kvalitetsutmärkelse

Nämndens kvalitetsutmärkelse syftar till att ta tillvara idéer från medarbetare som ser förbättringsmöjligheter i vardagen. Det kan vara kloka lösningar som gagnar verksamheten och/eller de som vi är till för genom förbättrad kvalitet eller ökad måluppfyllelse.

Nämnden beslutade att dela ut 2022 års kvalitetsutmärkelse till värdegrundsledarna Louise "Kickis" Eriksson och Marie-Louise "Marre" Dahlqvist.

Summan är 15 000 kronor och ska användas för att främja gruppens eller individens arbete och bidra till ökad måluppfyllelse.

Priset kommer att delas ut vid nämndens sammanträde den 25 augusti 2022.