/

Publicerad:

Muddringen igång i Öljaren

Sedan i september är lågflödesmuddringen i Öljaren igång, en sjö som sedan tidigare har problem med övergödning. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i sjön, samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark.

- Vi har hittills muddrat på en yta på 10 000 kvadratmeter och sugit upp 1700 kubikmeter sediment från Öljarens botten. Just nu ligger sedimentet och avvattnas men målet är att vi ska sprida det på åkrarna i närområdet framöver, säger projektledare Jenny Herbertsson.

Så här går det till

  • Lågflödesmuddringen innebär att vi försiktigt suger upp det översta bottensedimentet på ett djup om cirka 5 till 15 centimeter.
  • Metoden är skonsam mot bottenfauna och vattenlevande organismer då det endast är de översta lagren sediment som sugs upp.
  • Muddringen sker i låg hastighet och orsakar en väldigt liten grumling i vattnet.
  • Sedimentet pumpar vi upp på land där det sedan ska återföras till jordbruksmark.

Dubbla vinster - både i sjön och på land

Både sjön och miljön på land vinner på att det fosforrika sedimentet sugs upp. Sjön får högre syrehalt när det näringsrika sedimentet minskar och sedimentet fungerar som gödning där det sprids ut.

Lär dig mer om projektet

Här kan du läsa och lära dig mer om lågflödesmuddringen i Öljaren. Länk till annan webbplats.

Finansiering av projektet

Projektet medfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters samt Baltic Sea Action Plan Fund, Havs- och vattenmyndigheten och Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Tillsammans med Lågflödesmuddringen i Öljaren är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi bland annat till att uppnå följande mål:

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Länk till annan webbplats.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna Länk till annan webbplats.
Mål 14: Hav och marina resurser Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm