/

Publicerad:

Arbetet påbörjat av våtmarken vid Djulö

Just nu pågår arbetet för att ta fram underlaget för projekteringen av våtmarken vid Djulö.

Katrineholms kommun, dess vattenbolag Katrineholm Vatten, driftbolaget Sörmland Vatten och Amazon Web Services (AWS) ska i ett samarbetsprojekt arbeta för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Djulö (se nyhet 21 april 2021). Våtmarken ska delvis utformas som ett rekreationsområde för aktiviteter som vandring och fågelskådning när projektet står klart.

Samarbetsprojektet mellan näringsliv och kommun har fått stor nationell uppmärksamhet. Bland annat i Dagens Industri 2021-06-29 Länk till annan webbplats..

- AWS fortsatta engagemang i Katrineholm och vår miljö kommer att ge många fördelar för kommunen och invånarna. Det här projektet hjälper till att säkerställa Katrineholms hållbara tillväxt inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Just nu pågår arbetet med att ta fram underlag så att en projektering av våtmarken kan genomföras.

- Vi har i underlagsarbetet tittat på alternativa placeringar av våtmarken vid Djulö. Bland annat har vi undersökt marken på andra sidan Laxmans väg, närmare Djulösjön. Men den har en höjdskillnad på fem meter vilket gör det svårt att använda som våtmark, säger Linda Aldebert.

Ursprungsplaceringen av våtmarken är fortfarande den bästa och troliga placeringen av våtmarken. Underlagsarbetet fortsätter en bit in i hösten 2021. Därefter är det dags för projekteringen.

- Min förhoppning är att byggandet av våtmarken kan starta våren 2022, säger Linda Aldebert.