/

Publicerad:

Nu lanserar vi Katrineholms första hållbarhetsrapport

Som ett led i att synliggöra, utveckla och förbättra Katrineholms kommuns arbete med hållbar utveckling har vi tagit fram en hållbarhetsrapport för 2020.

Ett barn och en äldre kvinna tar en fikapaus ute i naturen och dricker från varsin kåsa.
Fikapaus ute i det gröna. Foto: Hanna Maxstad

– Vi har arbetat målmedvetet med hållbarhetsfrågorna under flera år och ser ett tydligt resultat, inte minst inom miljöområdet. Samtidigt visar rapporten att vi tillsammans med övriga samhället, såväl i Sverige som globalt, har stora och viktiga utmaningar att jobba vidare med, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande.

– Vår målsättning är att ge en årlig och samlad rapportering av Katrineholms kommuns hållbarhetsarbete. Målet är också att rapporten ska bidra till att öka den interna kompetensen kring hållbarhetsfrågor i organisationen, och att den ska användas som underlag i vår externa kommunikation kring hållbarhetsfrågor, säger Sari Eriksson kommundirektör i Katrineholms kommun.

Om rapporten

 • Hållbarhetsrapporten 2020 är Katrineholms kommuns första samlade hållbarhetsrapport.
 • Rapporten utgår från FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats..
 • Rapporten beskriver vilka hållbarhetsfrämjande insatser som Katrineholms kommun genomförde under 2020, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför.

Här kan du läsa Katrineholms kommuns Hållbarhetsrapport 2020. Pdf, 7.1 MB.

Insatser och utmaningar 2020

Här presenterar vi några exempel på de utmaningar vi står inför och vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomförde under 2020.

Det här är några av våra utmaningar

 • Vi behöver stötta fler familjer att bryta långvarigt försörjningsstöd och komma in på
  arbetsmarknaden. I vår kommun var det 2,3 procent av den vuxna befolkningen som hade långvarigt ekonomiskt bistånd 2019, medan genomsnittet för alla kommuner var 1 procent.
 • Pandemin har påverkat den fysiska och psykiska hälsan negativt. Den har även begränsat möjligheterna till kultur, idrott och föreningsliv som är viktigt för hälsan. Därför är vårt arbete med att främja hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa nu ännu viktigare.
 • Det finns en oro för att pandemin bidrar till att kvinnors utsatthet för våld i nära relationer ökar.
 • Expansionen av Katrineholms tätort ställer nya krav på hantering av dagvatten och större dimensioner på vatten och avloppsledningar.
 • I allt vårt arbete med samhällsplanering behöver vi lägga stor vikt vid att både minska
  klimatpåverkan och anpassa planeringen till nuvarande och kommande klimatförändringar.
 • Våra tätortsnära skogar och friluftsområden påverkas av omfattande angrepp av
  granbarkborre.

Det här är några exempel på vad gjorde vi under 2020

 • Ungdomar fick möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom kommunala feriejobb och andra kortare anställningar.
 • Vi stöttade föreningslivet, bland annat genom extra utbetalning av föreningsbidrag till
  föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
 • Vårt arbete med heltid som norm för kommunens anställda fortsatte, ett arbete som har lett till att fler kvinnor numera arbetar heltid.
 • Fler behandlingsmetoder infördes i arbetet med våld i nära relationer och vi tog fram en
  plan för förebyggande arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Vi inledde arbetet med två förstudier kring tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten.
 • Katrineholms nya stråk färdigställdes och ersatte den gamla genomfarten genom centrala Katrineholm. Det nya stråket har gett lägre hastigheter, mindre buller, nya och säkrare ytor för gång- och cykeltrafikanter, mer planteringar och grönska som tar hand om dagvattnet samt nya mötesplatser.
 • Vi skapade ängsmark på tidigare klippta gräsytor och vi inledde ett arbete med att återskapa betesmarker genom skonsamt skogsbruk.

Agenda 2030

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Att främja fred och rättvisa
 • Att lösa klimatkrisen

Här kan du läsa mer om Katrineholms kommuns arbete med Agenda 2030.

Kontakt

Sari Eriksson, kommundirektör.
Telefon: 0150-570 85.