/

Publicerad:

Katrineholms kommun och Amazon Web Services i samarbete kring vattenprojekt för ett mer hållbart samhälle

För att ta hand om framtidens regnvatten behöver Katrineholms kommun klimatanpassa sin dagvattenhantering. Som ett led i det arbetet stödjer Amazon Web Services (AWS) nu en förstärkt infrastruktur och skapandet av ett våtmarksområde vid Stora Djulö i Katrineholm.

Katrineholms kommun växer. Det innebär ökade krav på en förstärkt och utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Klimatförändringar är en annan faktor som medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämningsrisker.

Katrineholms kommun, dess vattenbolag Katrineholm Vatten, driftbolaget Sörmland Vatten och AWS ska i ett samarbetsprojekt arbeta för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Djulö.

Våtmarken ska delvis utformas som ett rekreationsområde för aktiviteter som vandring och fågelskådning när projektet står klart 2026.

Idéskiss över våtmarken

Idéskiss över våtmarken

- AWS fortsatta engagemang i Katrineholm och vår miljö kommer att ge många fördelar för kommunen och invånarna. Det här projektet hjälper till att säkerställa Katrineholms hållbara tillväxt inför framtiden, både genom att förbättra vattenhanteringen och genom att erbjuda våra invånare och besökare nya möjligheter till rekreation, utbildning och teknikutveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

AWS medverkan i projektet med tillhörande infrastruktursatsningar uppgår till cirka 35 miljoner kronor (4 miljoner USD). Medfinansieringen kommer att vara ett viktigt bidrag till kommunens hållbarhetsprojekt.

- Vi på AWS har förbundit oss att arbeta för en hållbar framtid för våra kunder, för de samhällen vi verkar i, och för hela världen. En viktig del av detta handlar om hushållning med våra vattenresurser. Vi byggde vårt första datacenter här 2018 och känner oss varmt välkomna i Katrineholm. Därför är vi mycket glada över att få möjligheten att bidra till en ännu bättre miljö och hållbar framtid för staden, samt även få vara med och skapa nya rekreations- och fritidsytor för invånarna, säger Manuel Bohnet Head of Enterprise på AWS i Norden och Baltikum.

Våtmarkens primära uppgift blir att fördröja och filtrera stadens vattenavrinning innan vattnet släpps ut i närliggande sjöar. Vattnet passerar genom vegetationen och rinner genom olika zoner i våtmarken innan det släpps vidare. Föroreningar minskas därmed genom en naturbaserad biologisk process, vilket bidrar till att ett bra ekosystem och en god livsmiljö för vilda djur.

- Vi ser stora utmaningar i många svenska städer där man behöver bygga om dagvattenhanteringen för att klara exempelvis framtida översvämningar. Därför är det väldigt inspirerande att det finns en vilja hos AWS att samarbeta med oss i frågor som rör hållbarhet. Genom samarbetet kan vi göra detta snabbare, bättre än vi tänkt. Med våtmarken så får vi inte bara en skyddad stad utan också mindre föroreningar i våra sjöar. Detta samarbete ger andra möjligheter kopplat till utbildning och forskning kring ekosystemtjänster och vattenkvalitet, säger Linda Aldebert miljöstrateg i Katrineholms kommun.

- Katrineholm Vatten och Sörmland Vattens arbete att kontinuerligt finna den bästa lösningen för att stödja kommunens utveckling, våra kunder och vår miljö, speglas väl i detta samarbete. Investeringar som denna är en möjliggörare för förbättrad miljö och utveckling i regionen. Att få arbeta tillsammans över gränserna för att bättre hushålla med våra miljöresurser skapar samma goda känsla som ett rent klart dricksvatten en varm sommardag, säger Per Ivarsson, affärsområdeschef, Katrineholm Vatten.


Göran Dahlström (S)
kommunstyrelsens ordförande
Katrineholms kommun
E-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se
Telefon: 070 – 665 28 22

Christofer Björkvall
AWS
E-post: bjorkvac@amazon.com

Linda Aldebert
Miljöstrateg
Katrineholms kommun
E-post: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 070 – 570 18 29

Per Ivarsson
Affärsområdeschef
Sörmland Vatten
E-post: per.ivarsson@sormlandvatten.se
Telefon: 0150 – 800 107