/

Publicerad:

Nu antar vi WWFs förändringar för minskade utsläpp och ökad biologisk mångfald

Nu antar Katrineholms kommun åtta av Världsnaturfonden WWFs kommunförändringar för minskade utsläpp av växthusgaser och ökad biologisk mångfald.

Filmen är ett alternativ till texten här nedan.

Det här innebär förändringarna

Med hjälp av tretton förändringar Länk till annan webbplats. vill Världsnaturfonden WWF uppmuntra Sveriges kommuner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och även införa åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Sveriges kommuner är centrala aktörer i det viktiga arbetet med hållbar utveckling. Sverige är även en ledare i många klimatfrågor, men samtidigt har vi bland de största ekologiska fotavtrycken per capita, enligt Global Footprint Network. Länk till annan webbplats.

– Det är viktigt och även väldigt roligt att vi kan anta flera av förändringarna. Det visar att vi redan jobbar aktivt med de frågor som WWF anser är de viktigaste inom klimat och biologisk mångfald, samtidigt som vi blir inspirerade till att bli ännu bättre, säger Linda Aldebert som är miljöstrateg i Katrineholms kommun.

I Katrineholms kommun antar vi följande 8 förändringar

Förändring: låta gräsmattorna och ängsmarkerna blomma.

Status: beslutat men ännu inte infört.

Under 2021 planerar vi att:

 • Titta på var vi har gräsmattor (grönytor) som kan bli ängar och skapa ängsmark.
 • Med nya planteringar skapa miljöer där växter, insekter och djur trivs.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 15

Förändring: upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nyinköp och/eller vid nästa nyinköp.

Status: infört.

Så här arbetar vi

I Katrineholms kommun arbetar vi för att våra resor och transporter ska vara 100 procent fossilfria.

Det här innebär att vi:

 • Prioriterar leverantörer som kan leverera tjänster som drivs av förnyelsebara drivmedel i våra upphandlingar.
 • Har fasat ut tyngre arbetsmaskiner i vår egen fordonsflotta. Idag använder vi istället HVO100 - ett 100 procent förnybart och fossilfritt drivmedel.

Vi arbetar också med att uppnå följande mål:

 • Vår fordonsflotta ska ligga i framkant när det gäller resurseffektivitet, miljö-, klimat och trafiksäkerhet.
 • Vår fordonsflotta och kravställan i upphandlingar ska ligga i framkant och verka för omställningen till ett fossilfritt trafiksystem.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 13

Förändring: göra kommunens kapitalförvaltning hållbar.

Status: infört.

I Katrineholms kommun har vi en tydlig finanspolicy som vi följer:

 • Våra placeringar sker enbart i företag som följer internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
 • Vi prioriterar även investeringar i bolag som aktivt arbetar med att minska sin negativa påverkan på miljön.

Läs mer om vår finanspolicy Länk till annan webbplats.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12

Förändring: beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten och sätta upp ett mål i måltidspolicyn (måltidspolitiska programmet) om hur den ska minska med tiden.

Status: infört.

Vår mat- och måltidsverksamhet sparar 275 ton C02 per år genom att:

 • servera mer vegetarisk kost,
 • välja frukt och grönt efter säsong,
 • och köpa mat från lokala leverantörer.

Läs mer om hur vi jobbar med klimat och hållbarhet i vårt Måltidspolitiska program 2020-2030. Länk till annan webbplats.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 12

Förändring: kommunen har aktivt bidragit till eller ska inom det närmaste året bidra till att laddinfrastruktur för personbilar byggs i kommunen.

Status: infört.

Så här arbetar vi

Våren 2017 införde vi tillsammans med Tekniska Verken 6 stycken laddplatser för elbilar i centrala Katrineholm.

Under 2021 planerar vi att bygga:

 • 4 laddplatser i parkeringshuset Loket (de nya laddplatserna delfinansieras av Naturvårdsverket, genom deras stöd Klimatklivet).
 • 2 laddplatser vid de nya bostäderna på Köpmangatan (kvarteret Pionen) i Katrineholm.

Vi utreder även möjligheten att bygga fler kommunala laddplatser i centrala Katrineholm under 2022.

Idag har du möjlighet att tanka din elbil på flera ställen i centrala Katrineholm. Här hittar du en digital karta över Länk till annan webbplats. var du kan ladda din elbil.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 13

Förändring: införa en resepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt och begränsar inrikesflyg i tjänsten.

Status: planeras/undersöks. Vi arbetar just nu med att ta fram en ny resepolicy för Katrineholms kommun.

Så här arbetar vi med frågan

 • I Katrineholms kommun arbetar vi för att våra tjänsteresor ska vara 100 procent fossilfria.
 • Vi väljer våra tjänsteresor utifrån lägsta möjliga miljöpåverkan. Det innebär bland annat att våra tjänsteresor i så hög grad som möjligt ska göras till fots eller med cykel.
 • När det går att ersätta en resa med något annat sätt att kommunicera, exempelvis telefonmöte, telefonkonferens, mejl, eller videokonferens, rekommenderas detta
  framför att resa.
 • Vi väljer tåg i första hand när det alternativet finns. Vid val av andra kommunikationsmedel ska buss väljas före bil när det är möjligt.
 • Vi använder endast flyg i undantagsfall och då vid långa distanser där tidsskillnaden mot andra färdsätt överskrider sex timmar.

Här kan du ta del av vår befintliga resepolicy. Länk till annan webbplats.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 11 och 13

Förändring: rädda kommunskogar med naturvärden.

Status: planeras/undersöks.

Det här gör vi idag:

 • Arbetar med att ta särskild hänsyn vid avverkning av tätortsnära skogar.

Under 2021 planerar vi att:

 • Undersöka förutsättningar för att skapa ett kommunalt naturreservat i Forssjö.
 • Utveckla det tätortsnära friluftslivet.

Läs mer om vårt arbete med friluftsliv.

Läs mer om hur vi jobbar med skogsvård.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 13

Förändring: restuarera/skydda kommunala våtmarker.

Status: beslutat men ännu inte infört.

I Katrineholms kommun arbetar vi med klimatanpassning vilket innebär hantering av dagvatten och arbeta för att minska risken för översvämningar. Det kan bland annat ske genom anlagda våtmarker, som även minskar utsläppen av näringsämnen och andra föroreningar till sjöar och vattendrag.

Under 2021 planerar vi att:

 • Anlägga en våtmarksyta vid Mejeridiket i samarbete med SKF, Tekniska Verken, Finja och Sörmland Vatten.
 • Starta förstudier för våtmarker på fler platser i Katrineholms kommun.

Vi är med och bidrar till följande globala mål:

Mål 6 och 15

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Katrineholm är en av 290 kommuner i Sverige. Som kommun är vi en central aktör i det viktiga arbetet med hållbar utveckling. Det här innebär att vi behöver tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Genom att anta ovanstående förändringar är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm