/

Publicerad:

Detaljplanen för Lövåsen-Uppsala

är på samråd

Planområdet för detaljplanen för Lövåsen-Uppsala

Detaljplanen syftar till att göra nya etableringar i området möjliga.

Här kan du se var planområdet för Lövåsen-Uppsala finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag för en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 29 april 2021 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 748.4 kB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 1.2 MB.

Inventering av betesmarker i Katrineholm Pdf, 1.5 MB.

Trafikmätning Pdf, 211 kB.

Arkeologi Pdf, 30.4 MB.

Hydrologi och geologi Pdf, 8 MB.

Analysprotokoll - grundvatten (bilaga till "Hydrologi och geologi") Pdf, 127.3 kB.

Miljöteknik Pdf, 2.4 MB.

Analysprotokoll - grundvatten (bilaga till "Miljöteknik") Pdf, 127.3 kB.

Analysprotokoll - jord - bred omfattning (bilaga till "Miljöteknik") Pdf, 320.4 kB.

Analysprotokoll - PFAS (bilaga till "Miljöteknik") Pdf, 112.7 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.3 MB.

Riskbedömning Pdf, 2.6 MB.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.