/

Publicerad:

Uppdaterat överenskommelse mellan partierna med anledning av coronapandemin

Med anledning av den pågående coronapandemin kom samtliga gruppledare i kommunfullmäktige, vid möte den 23 mars 2020, överens om ett antal åtgärder för att begränsa tid och närvaro vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. Överenskommelsen var gällande från den 24 mars 2020 fram till och med den 31 juli 2020. Därefter har överenskommelsen uppdaterats och förlängts utifrån det rådande läget.

Överenskommelsen förlängs till och med den 31 januari 2021 och innebär att:

 • De allmänna nationella reglerna om begränsning av allmänna sammankomster ska ses som normgivande för hur fullmäktige, styrelsen och nämnderna sammanträder.
 • Kommundirektören ansvarar att de allmänna nationella reglerna om begränsning av allmänna sammankomster ska ses som normgivande för kommunens interna organisation.
 • Generellt gäller att sammanträden ska hållas endast om det finns ärenden som är av sådan karaktär att de inte kan vänta.
 • Tekniska och juridiska förutsättningar för sammanträden med digitalt deltagande på distans är under framtagande av kommunledningsförvaltningen och kommer presenteras inom kort.

Behöver sammanträden genomföras ska det göras enligt nedanstående:

 • De nämnder som har öppna sammanträden kan besluta om att sammanträdena ska vara slutna.
 • Partier som inte har en ordinarie ledamotsplats kan närvara vid sammanträdena med en ersättare. I övrigt gäller att endast tjänstgörande ledamöter deltar vid sammanträdena för att på så vis begränsa antalet närvarande.
 • Riskgrupper ska skyddas i möjligaste mån genom att ersättare får träda in. Sammanträdeslokalerna som används ska vara av en storlek som möjliggör att placeringen av deltagare kan glesas ut.
 • För nämnder som har öppna sammanträden kan ledamöter och ersättare delta digitalt, under förutsättning att nämnden inte återgått till normal storlek. Deltar man digitalt, anses man inte vara närvarande utan digital åhörare. Digitala åhörare har ej rätt att yttra sig samt får inget arvode och ingen rätt till förlorad arbetsinkomst enligt arvodesbestämmelserna.
  • Anmälan att delta digitalt ska ske senast 3 dagar innan nämnden sammanträder. Anmälan ska skickas till ordförande och nämndens sekreterare.
  • Det åligger ordförande att säkra att nämnden är beslutsför.
  • Ordförande behöver säkerställa att nödvändig teknisk utrustning finns på plats i sammanträdeslokalen.

Göran Dahlström (S), Kommunstyrelsens ordförande

Inger Fredriksson (C), Oppositionsråd