/

Publicerad:

Digital distansundervisning på deltid för gymnasieskolorna

Katrineholms gymnasieskolor kommer att övergå till att på deltid ha digital undervisning.

Detta för att minska trängsel i kollektivtrafiken samt glesa ut elevernas närvaro på skolan, och på så vis förhindra smittspridning av covid-19.

Vi har i det här beslutet beaktat risken för att det här kan innebära ett stressande dubbelarbete för lärare och annan skolpersonal. Vi har vägt den risken mot den oron vi i dagsläget ser för smittspridning, inte minst hos vår personal. Vi har tagit till oss dessa signaler.

I och med att vi går mot vintertider ser vi också ökade risker för trängsel i kollektivtrafik och skolskjutsar. Ju sämre väder, desto fler elever åker buss. Även det här hoppas vi stävja med detta beslut.

Vi har också sett hur liknande initiativ i andra kommuner har lovordats av Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo, exempelvis i inslag i SVT. Länk till annan webbplats.

Bildningsförvaltningen har gett gymnasieskolornas rektorer i uppdrag att se till att deras skollokaler från och med måndagen den 16 november inte har mer än två tredjedelar av skolans elever på plats.

Undervisningen ska dock fortsätta som vanligt. Det här innebär att resterande tredjedel ska undervisas på distans, med hjälp av digitala verktyg.

Elever på gymnasiesärskolan omfattas inte av beslutet.

Hur verksamheterna löser detta - om det är med att vissa årskurser får vara på plats vissa dagar, eller att man kör undervisning på halvdagar - får varje rektor fatta beslut om. Så länge man når målet får man ta den väg som passar ens verksamhet bäst.

Det här kommer pågå fram till jullovet i ett första skede. Därefter kommer ett nytt ställningstagande göras om man kan återgå till att ha alla elever på plats eller om beslutet ska fortsätta gälla.

Vi kommer under den här tiden att se till att de elever som studerar via distans får tillgång till matlådor. Exakt hur det löses beslutas av service- och teknikförvaltningen.