/

Publicerad:

Begränsning av fullmäktige, styrelse & nämnder

Uppdaterad överenskommelse mellan partierna om
begränsning av fullmäktige, styrelse och nämnder med
anledning av coronapandemin

Med anledning av den pågående coronapandemin kom samtliga gruppledare i kommunfullmäktige, vid möte den 23 mars 2020, överens om ett antal åtgärder för att begränsa tid och närvaro vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. Överenskommelsen var gällande från den 24 mars 2020 fram till och med den 31 juli 2020. Därefter har överenskommelsen uppdaterats och förlängts en månad i taget utifrån det rådande läget.

Gruppledarna i kommunfullmäktige och fullmäktiges presidium har utifrån det försämrade pandemiläget träffats den 5 november för att diskutera förutsättningarna för att genomföra kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november. Vid mötet enades deltagarna om följande:

 • Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november deltar 32 ledamöter och inga ersättare.
 • Sammanträdestiden begränsas till att pågå mellan kl 08.30-12.30.
 • Placeringen i lokalen glesas ut ytterligare jämfört med tidigare.
 • I samband med budgetärendet ges kommunstyrelsens ordföranden 15 minuter för inledningsanförandet och därefter 10 minuter till respektive partiföreträdare för parti som lagt eget budgetförslag.

I övrigt gäller tidigare överenskommelser:

 • För nämnder som har öppna sammanträden kan ledamöter och ersättare delta digitalt, under förutsättning att nämnden inte återgått till normal storlek. Deltar man digitalt, anses man inte vara närvarande utan ses som digital åhörare. Digitala åhörare har ej rätt att yttra sig samt får inget arvode och ingen rätt till förlorad arbetsinkomst enligt arvodesbestämmelserna.
 • Anmälan att delta digitalt ska ske senast 3 dagar innan nämnden sammanträder. Anmälan ska skickas till ordförande och nämndens sekreterare.
 • Det åligger ordförande att säkra att nämnden är beslutsför.
 • Ordförande behöver säkerställa att nödvändig teknisk utrustning finns på plats i sammanträdeslokalen.
 • Kommunledningsförvaltningen uppmanas att fortsatt omvärldsbevaka utvecklingen kring distansdeltagande och de kommuner som infört detta.
 • Nämnder, utskott och råd kan hålla sammanträden med samtliga ledamöter och ersättare på plats. Detta endast under förutsättning att sammanträdeslokalen kan garantera fysisk distansering/säkerhet för deltagarna.
 • Generellt gäller att sammanträden ska hållas endast om det finns ärenden som är av sådan karaktär att de inte kan vänta.
 • De nämnder som har öppna sammanträden kan besluta om att sammanträdena ska vara slutna.
 • Partier som inte har en ordinarie ledamotsplats kan närvara vid sammanträdena med en ersättare om närvaro begränsats till att endast ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar.
 • Riskgrupper ska skyddas i möjligaste mån genom att ersättare får träda in.
 • Sammanträdeslokalerna som används ska vara av en storlek som möjliggör att placeringen av deltagare kan glesas ut.

 

Torgerd Jansson (S) Kommunfullmäktiges ordförande

Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande

Inger Fredriksson (C) Oppositionsråd