/

Publicerad:

Uppdaterad överenskommelse mellan partierna om begränsning av fullmäktige, styrelse och nämnder med anledning av Coronapandamin

Med anledning av den pågående Coronapandemin kom samtliga gruppledare i kommunfullmäktige, vid möte den 23 mars 2020, överens om ett antal åtgärder för att begränsa tid och närvaro vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. Överenskommelsen var gällande från den 24 mars 2020 fram till och med den 31 juli 2020. Därefter har överenskommelsen uppdaterats och förlängts en månad i taget utifrån det rådande läget.

Överenskommelsen förlängs till och med den 31 december 2020 vilket innebär att

 • Kommunfullmäktige återgår till normalt deltagande med samtliga ledamöter och ersättare. Sammanträdena ska genomföras på ett säkert sett enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I övrigt gäller tidigare överenskommelser sedan tidigare:

 • För nämnder som har öppna sammanträden kan ledamöter och ersättare delta digitalt, under förutsättning att nämnden inte återgått till normal storlek. Deltar man digitalt, anses man inte vara närvarande utan digital åhörare. Digitala åhörare har ej rätt att yttra sig samt får inget arvode och ingen rätt till förlorad arbetsinkomst enligt arvodesbestämmelserna.
  • Anmälan att delta digitalt ska ske senast 3 dagar innan nämnden sammanträder. Anmälan ska skickas till ordförande och nämndens sekreterare.
  • Det åligger ordförande att säkra att nämnden är beslutsför.
  • Ordförande behöver säkerställa att nödvändig teknisk utrustning finns på plats i sammanträdeslokalen.
  • Kommunledningsförvaltningen uppmanas att fortsatt omvärldsbevaka utvecklingen kring distansdeltagande och de kommuner som infört detta.
 • Nämnder, utskott och råd kan återgå till normala sammanträden med samtliga ledamöter och ersättare på plats. Detta endast under förutsättning att sammanträdeslokalen kan garantera fysisk distansering/säkerhet för deltagarna.
  • Kan normala sammanträden inte genomföras på ett säkert sätt gäller reglerna kring begränsat antal deltagare enligt nedan.
 • Generellt gäller att sammanträden ska hållas endast om det finns ärenden som är av sådan karaktär att de inte kan vänta.
 • De nämnder som har öppna sammanträden kan besluta om att sammanträdena ska vara slutna.
 • Partier som inte har en ordinarie ledamotsplats kan närvara vid sammanträdena med en ersättare. I övrigt gäller att endast tjänstgörande ledamöter deltar vid sammanträdena för att på så vis begränsa antalet närvarande.
 • Riskgrupper ska skyddas i möjligaste mån genom att ersättare får träda in. Sammanträdeslokalerna som används ska vara av en storlek som möjliggör att placeringen av deltagare kan glesas ut.

Göran Dahlström (S), Kommunstyrelsens ordförande

Inger Fredriksson (C), Oppositionsråd