/

Publicerad:

Uppdaterad överenskommelse mellan partierna

Med anledning av den pågående Coronapandemin har samtliga gruppledare i kommunfullmäktige kommit överens om att begränsa tid och närvaro vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden.

Överenskommelsen var gällande från den 24 mars 2020 fram till och med den 31 juli 2020. Under gruppledarträff den 3 augusti 2020 kom gruppledarna överens om en uppdatering av överenskommelsen. Uppdateringen innebär att överenskommelsen fortfarande är gällande och att den förlängs en månad i taget, med nytt beslut i slutet av varje månad.

Vid mötet den 26 augusti bestämde man att överenskommelsen förlängs till och med den 30 september 2020 med följande tillägg:

 • För nämnder som har öppna sammanträden kan ledamöter och ersättare delta digitalt från och med den 1 september, under förutsättning att nämnden inte återgått till normal storlek. Deltar man digitalt, anses man inte vara närvarande utan digital åhörare. Digitala åhörare har ej rätt att yttra sig samt får inget arvode och ingen rätt till förlorad arbetsinkomst enligt arvodesbestämmelserna.
  • Anmälan att delta digitalt ska ske senast 3 dagar innan nämnden sammanträder. Anmälan ska skickas till ordförande och nämndens sekreterare.
  • Det åligger ordförande att säkra att nämnden är beslutsför.
  • Ordförande behöver säkerställa att nödvändig teknisk utrustning finns på plats i sammanträdeslokalen.
  • Kommunledningsförvaltningen uppmanas att fortsatt omvärldsbevaka utvecklingen kring distansdeltagande och de kommuner som infört detta.
 • Nämnder, utskott och råd kan återgå till normala sammanträden med samtliga ledamöter och ersättare på plats. Detta endast under förutsättning att sammanträdeslokalen kan garantera fysisk distansering/säkerhet för deltagarna. Exempel på större sammanträdeslokaler är Safiren, Pensionärernas hus, KTS-salen, Duveholmsskolans aula, Tallåsaulan, skolsalar, socialförvaltningens möteslokal samt andra privata alternativ.
  • Kan normala sammanträden inte genomföras på ett säkert sätt gäller tidigare regler kring begränsat antal deltagare (se nedan).
 • Ovanstående punkter om digitala möten och fysiska sammanträden gäller inte kommunfullmäktige.
 • Kommunstyrelsens presidium ska, tillsammans med kommunfullmäktiges presidium, se över möjligheten att gå över till normala fullmäktigesammanträden med ledamöter och ersättare.
I övrigt gäller den sedan tidigare beslutade överenskommelsen enligt nedan.
 • Generellt gäller att sammanträden ska hållas endast om det finns ärenden som är av sådan karaktär att de inte kan vänta.
 • De nämnder som har öppna sammanträden kan besluta om att sammanträdena ska vara slutna.
 • Partier som inte har en ordinarie ledamotsplats kan närvara vid sammanträdena med en ersättare. I övrigt gäller att endast tjänstgörande ledamöter deltar vid sammanträdena för att på så vis begränsa antalet närvarande.
 • Riskgrupper ska skyddas i möjligaste mån genom att ersättare får träda in. Sammanträdeslokalerna som används ska vara av en storlek som möjliggör att placeringen av deltagare kan glesas ut.
 • Vid kommunfullmäktiges sammanträden kommer 29 ledamöter av 51 ledamöter att närvara. Enligt kommunallagen (5 kap. 45 §) krävs att mer än hälften av ledamöterna ska närvara för att fullmäktige ska vara beslutsför. Alla partier kommer att representeras av minst två ledamöter i fullmäktige, med undantag för Miljöpartiet som kommer att företrädas av en ledamot.
 • Kommunfullmäktiges presidium förbereder för budgetfullmäktige i november där alla ordinarie 51 ledamöter kan delta på Safiren.

 

Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande

Inger Fredriksson (C), Oppositionsråd