/

Publicerad:

Uppdaterad överenskommelse mellan partierna

Med anledning av den pågående Coronapandemin har samtliga gruppledare i kommunfullmäktige kommit överens om att begränsa tid och närvaro vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden.

Med anledning av den pågående Coronapandemin kom samtliga gruppledare i kommunfullmäktige, vid möte den 23 mars 2020, överens om ett antal åtgärder för att begränsa tid och närvaro vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. Överenskommelsen var gällande från den 24 mars 2020 fram till och med den 31 juli 2020.

Under gruppledarträff den 3 augusti 2020 kom gruppledarna överens om en uppdatering av överenskommelsen. Uppdateringen innebär att överenskommelsen fortfarande är gällande och att den förlängs en månad i taget, med nytt beslut i slutet av varje månad. Under mötet beslutades också om följande uppdrag:

  • Gruppledarna beslutar att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att förbereda för budgetfullmäktige där alla ordinarie 51 ledamöter kan delta på Safiren.
  • Gruppledarna beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda om ersättare kan delta digitalt på nämndsammanträden, utan besluts- och förslagsrätt. Uppdraget ska vara färdigt den 31 augusti.

I övrigt gäller den sedan tidigare beslutade överenskommelsen enligt nedan:

Generellt gäller att sammanträden ska hållas endast om det finns ärenden som är av sådan karaktär att de inte kan vänta.

De nämnder som har öppna sammanträden kan besluta om att sammanträdena ska vara slutna.

Partier som inte har en ordinarie ledamotsplats kan närvara vid sammanträdena med en ersättare. I övrigt gäller att endast tjänstgörande ledamöter deltar vid sammanträdena för att på så vis begränsa antalet närvarande.

Äldre ledamöter ska skyddas i möjligaste mån genom att ersättare får träda in. Sammanträdeslokalerna som används ska vara av en storlek som möjliggör att placeringen av deltagare kan glesas ut.

Vid kommunfullmäktiges sammanträden kommer 29 ledamöter av 51 ledamöter att närvara. Enligt kommunallagen (5 kap. 45 §) krävs att mer än hälften av ledamöterna ska närvara för att fullmäktige ska vara beslutsför. Alla partier kommer att representeras av minst två ledamöter i fullmäktige, med undantag för Miljöpartiet som kommer att företrädas av en ledamot.

Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande

Inger Fredriksson (C) Oppositionsråd