/
/

Publicerad:

Beslut i korthet - service- och tekniknämnden den 18 juni 2020

Detta är en sammanfattning över några beslut på service- och tekniknämndens sammanträde den 18 juni 2020. De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen, cirka en vecka efter sammanträdet

Yttrande över motion om att återkommunalisera städningen

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att återkommunalisera städningen. På våren 2009 beslutade Katrineholms kommunfullmäktige att privatisera den kommunala städningen.

Förvaltningens har i sitt yttrande förhållit sig till det beslut som kommunfullmäktige tog 2009. Städuppdraget i kommunen drivs både i entreprenad och kommunal regi. Förvaltningens upphandling har inför varje avtalsperiod haft tydliga kvalitetskrav samt krav på kollektivavtal eller kollektivsavtals liknande villkor. Utöver detta har varje avtalsperiod gett olika erfarenheter som tagits i beaktning inför nästkommande avtalsperiod. Nytt avtal är tecknat 2020 och börjar gälla 1 oktober 2020.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yttrande över motion om Informationskampanj gällande cykeltrafik

Anders Gölevik (C) har lämnat en motion om informationskampanj gällande cykeltrafik och yrkar att Katrineholms kommun till våren 2020 startar en informationskampanj om cykeltrafik i tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer samt att en cyklisternas dag inrättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett nämndens svar till kommunstyrelsen och ger exempel på planerade cykelrelaterade aktiviteter som kommande informationskampanj om cykeltrafik i tätorten med utförande i höst år 2020 och en kampanj för cykelundervisning i skolan. Information och kampanjer ingår också i det fortsatta arbetet med kommunens Gång och cykelplan.

Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att motionen ska anses vara besvarad när det gäller den första delen av yrkandet och att avslå den andra delen i yrkandet om att inrätta en Cyklisternas dag.

Remissvar angående revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen har på remiss skickat revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms kommun till alla nämnder. Förvaltningen ser positivt på revideringen av Inriktning för inköp i Katrineholms kommun och har inget att anmärka.

Nämnden beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Revidering av bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde

Nämnden gav i december 2019 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens reviderade förslag av riktlinjen Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.

Revidering av säkerhet- och trivselregler i simhallen

Förvaltningen har lämnat förslag om reviderade säkerhet- och trivselregler i simhallen med ett tillägg om skärmförbud.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till revidering av säkerhets- och trivselregler i simhallen.

Upphävande av beslut om tillfälligt stopp att boka lokaler och anläggningar

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 mm. Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor. Med anledning av detta föreslås nämnden att upphäva det tidigare beslutet om tillfälligt stopp att boka lokaler och anläggningar.

Nämnden beslutade att upphäva beslutet om tillfälligt stopp att boka lokaler och anläggningar.

Förslag om tillägg och ändring av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2020

Förvaltningen har tagit fram förslag på taxeregleringar för uthyrning av den nya ishallen, med start i oktober 2020 samt för Krämbolsstugan som är nytt uthyrningsobjekt.

Nämnden beslutade att överlämna det reviderade förslaget om hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Uppdrag att söka samarbetspartners och sponsorer till ishallarna

Den politiska styrgruppen för projekt Backavallen (presidiet) föreslår nämnden att ge förvaltningen ett uppdrag att söka samarbetspartners och sponsorer till kommunens två ishallar på Backavallen, den nuvarande och den nya.

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att söka samarbetspartners och sponsorer till kommunens två ishallar, den nuvarande och den nya. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden under hösten 2020.