/

Publicerad:

Gott betyg för Katrineholm i kundundersökning

Under 2019 genomfördes för sjunde gången en Nöjd-Kund-Index (NKI) undersökning bland företag i Katrineholm och som varit i kontakt med Katrineholms kommun. Syftet är att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen.

Bakgrund

Vanligtvis ingår totalt sex myndighetsområden i NKI-undersökningen. Under 2019 har vi dock inte fått in tillräckligt med svarsunderlag inom områdena brandskydd, bygglov och markupplåtelse. Orsaken är att färre än sju svar har inrapporterats inom samtliga tre områden och de kan därför inte inkluderas i resultatet.

Resultatet i NKI-undersökningen för Katrineholms kommun gäller avslutade företagsärenden inom tre myndighetsområden under 2019.

  1. Serveringstillstånd
  2. Miljö-och hälsoskydd
  3. Livsmedelskontroll

Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika faktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Resultat

Katrineholms kommuns NKI landar i år på 70 vilket är en minskning från fjolårets 72, men klassas fortfarande som ett högt betyg. Undersökningen visar en svarsfrekvens på 42 % vilket motsvarar totalt 77 svar. I år utmärker sig området miljö- och hälsoskydd lite extra som höjt sig från föregående år från 59 till 64 i NKI-graderingen. Området serveringstillstånd har också höjt sig från 81 till 84 och håller fortsättningsvis ett mycket högt betyg. Området livsmedelskontroll har sänkts från 77 till 65.

– Det är glädjande att se att betyget för kommunens tillsyn inom miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd ökar. Inom livsmedel har vi haft en lägre bemanningsgrad än vanligt vilket vi ser resultatet av i undersökningen. Då vi inte fått in tillräckligt med svar gällande bygglov så är det svårt att få någon jämförelse mot det fantastiska resultatet för bygglov under 2018, men i våra egna mätningar ligger vi fortfarande bra till. Vi fortsätter nu vårt arbete med hålla en så bra servicenivå som möjligt samtidigt som vi strävar efter att bli ännu bättre, säger Stefan Jansson samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun.

– Näringslivets uppfattning av vår service är mycket viktig och därför fortsätter vi att sträva efter att hålla en hög servicegrad och kundfokus i alla led - att mäta och följa upp är viktigt i vårt arbete säger näringslivschef Stefan Toll.

NKI sammanställning 2012-2019

NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt.

NKI-sammanställning 2012-2019


2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brandskydd

79

-

79

73

59

-

-

Bygglov

68

38

68

71

55

85

-

Markupplåtelse

78

69

74

79

84

70

-

Serveringstillstånd

70

-

-

78

77

81

84

Miljö- & hälsoskydd

59

58

57

67

57

59

64

Livsmedelskontroll

-

73

74

80

74

77

65

Totalt NKI:

66

65

71

74

69

72

70

Om undersökningen

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och genomförs nu för sjunde gången sedan starten 2010.

 

Kontakt