/

Publicerad:

Överenskommelse mellan partierna

Med anledning av den pågående Coronapandemin har samtliga gruppledare i kommunfullmäktige kommit överens om att begränsa tid och närvaro vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden.

Med anledning av den pågående Coronapandemin har samtliga gruppledare i kommunfullmäktige, vid möte den 23 mars 2020, kommit överens om ett antal åtgärder för att begränsa tid och närvaro vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. Överenskommelsen gäller från den 24 mars 2020 fram till och med den 31 juli 2020.

Generellt gäller att sammanträden ska hållas endast om det finns ärenden som är av sådan karaktär att de inte kan vänta.

De nämnder som har öppna sammanträden kan besluta om att sammanträdena ska vara slutna.

Partier som inte har en ordinarie ledamotsplats kan närvara vid sammanträdena med en ersättare. I övrigt gäller att endast tjänstgörande ledamöter deltar vid sammanträdena för att på så vis begränsa antalet närvarande.

Äldre ledamöter ska skyddas i möjligaste mån genom att ersättare får träda in. Sammanträdeslokalerna som används ska vara av en storlek som möjliggör att placeringen av deltagare kan glesas ut.

Vid kommunfullmäktiges sammanträden kommer 29 ledamöter av 51 ledamöter att närvara. Enligt kommunallagen (5 kap. 45 §) krävs att mer än hälften av ledamöterna ska närvara för att fullmäktige ska vara beslutsför. Alla partier kommer att representeras av minst två ledamöter i fullmäktige, med undantag för Miljöpartiet som kommer att företrädas av en ledamot.

Fullmäktiges sammanträde i april kommer att genomföras för att bland annat behandla kommunens årsredovisning. Kommunfullmäktiges ordförande kommer längre fram att ta ställning till om sammanträdet i maj ska genomföras.

Överenskommelsen förnyas om behov anses föreligga under första veckan i augusti.

Närvarande vid mötet: Göran Dalström (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Björn Wahlund (L) (via telefon), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP)

Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande

Inger Fredriksson (C) Oppositionsråd