/
/

Publicerad: 19 dec 2019

Skola på norr

Den nya skolan ska omfatta förskoleklass upp till årskurs sex och inrymma cirka 630 elever. Under planarbetets gång har olika placeringar både öster och väster om Bievägen prövats, och tre av dessa har bedömts som olämpliga av olika skäl – markföroreningar, översvämningsrisk och lerjord med dålig bärighet. Nuvarande placering är däremot väl lämpad för ändamålet.

Planområdet ligger söder om väg 52 och väster om Bievägen

Här kan du se var planområdet för skola på norr finnslänk till annan webbplats

Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 19 december 2019 till 16 januari 2020. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.länk till annan webbplats

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 16 januari 2020 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivninglänk till annan webbplats

Plankartalänk till annan webbplats

Illustrationsplanlänk till annan webbplats

Arkeologisk utredninglänk till annan webbplats

Dagvattenutredninglänk till annan webbplats

Geoteknisk utredninglänk till annan webbplats

Miljöteknisk markundersökninglänk till annan webbplats

Naturvärdesinventeringlänk till annan webbplats

Naturvärdesinventering - förstudielänk till annan webbplats

Riskutredninglänk till annan webbplats

Efterkontroll för sanering av Lasstorpsdiketlänk till annan webbplats

Trafikbullerutredninglänk till annan webbplats

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.