/
/

Publicerad: 27 sep 2019

Beslut i korthet-service- och tekniknämnden den 26 september 2019

Detta är en sammanfattning av besluten på service- och tekniknämndens sammanträde den 26 september 2019. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Yttrande - Motion om förtydligande skyltning

Centerpartiet i Katrineholm har motionerat om en förtydligande skyltning i Katrineholms kommun. Flera hus och gator saknar skyltar med kvarters- och gatunamn, vilket enligt Centerpartiet riskerar att försvåra tjänsten ”SMSlivräddare”. Centerpartiet anser att kommunen har ett ansvar för att skyltningen blir tydligare, bland annat för att göra det lättare att hitta i Katrineholm. Centerpartiet menar också att det finns ett kulturhistoriskt värde i att skylta med kvarters- och gatunamn.

Service- och tekniknämnden beslutade att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yttrande över inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2020 -2022

Kommunledningsförvaltningen har sett över inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun- utamningar 2017-2019 i och med att giltighetstiden för dokumentet går ut vid årsskiftet. Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot föreslagna ändringar men önskar en tydligare koppling till barnkonventionen som blir svensk lag från den första januari 2020. Uppföljning av dokumentet ska göras i samband med kommunens ordinarie verksamhetsberättelse och årsredovisning. En instruktion för detta i årsredovisningens skrivanvisningar skulle vara önskvärt så att det säkerställs att uppföljningen blir genomförd.

Service- och tekniknämnden ställde sig bakom förvaltningens bedömning och har inget att erinra mot föreslagna ändringar i inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun- utamningar 2020-2022.

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2019

Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2019. Rapporten innehåller en sammantagen bedömning med åtgärdsplan, framåtblick, verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål, volymutveckling, personalnyckeltal, ekonomiskt utfall för perioden samt investeringsredovisning för perioden, uppföljning av särskilda uppdrag samt uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR.

Service- och tekniknämnden beslutade att godkänna delårsrapporten för perioden januari till och med augusti 2019, anta den som sin egen och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Service- och tekniknämndens sammanträdesdagar 2020

Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2020 för service- och tekniknämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden torsdagar klockan 13.15 (med undantag för juni) följande datum; 30 januari, 27 februari, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 19 november och 17 december. Beredning inför nämnd är vanligtvis måndagar veckan före nämnd.

Service- och tekniknämnden beslutade att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 för service- och tekniknämnden och att sammanträdena ska vara öppna för allmänheten