/
/

Publicerad: 25 sep 2019

Beslut i korthet- Kommunstyrelsen 25 september 2019

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen ca en vecka efter mötet.

I filmen nedan går kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) igenom de viktigaste punkterna från sammanträdet.

 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter (KS/2019:271)
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Förslaget har varit på remiss hos Polismyndigheten region öst, service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden.

  1. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av lokala ordningsföreskrifter.
  2. Översända ärendet till Länsstyrelsen Södermanland för fastställande.
  3. Beslutet börjar gälla från och med den 1 januari 2020.

Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun (KS/2018:84)
En detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som tidigare nyttjats av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun.

Detaljplan för Järven 3 m.fl., del av fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, Katrineholm kommun (KS/2018:311)
En detaljplan för Järven 3 m.fl, del av fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Tallåsskolan och Järvenhallen samt att skydda och bevara kulturhistoriska värdefulla byggnader inom planområdet. Planområdet är beläget strax söder om Katrineholms centrum och omfattar cirka 4,2, hektar.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för del av Järven 3 m.fl, del av fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun.

Måltidspolitiska programmet 2020-2023 (KS/2019:155)
Kommunfullmäktige antog 2009 ett kostpolitiskt program som är ett styrdokument för Katrineholms kommun. En revidering av programmet gjordes 2011 samt 2015, då programmet döptes om till ”Måltidspolitiskt program”. Namnbytet innebar ett förtydligande av förvaltningarnas uppdrag då måltiden omfattar allt som har med maten och ätandet att göra och inte bara det som ligger på tallriken.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av det övergripande inriktningsdokumentet Måltidspolitiskt program 2020-2023.

Idrottspolitiska programmet 2020-2023 (KS/2019:156)
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av det övergripande inriktningsdokumentet Idrottspolitiskt program 2020-2023.

Återremitterat ärende- Revidering av anvisningsdokument- Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser (KS/2019:195)
Kommunledningsförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser borde utgå då det inte längre fyller någon funktion. Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 att återremittera ärendet för förtydligande av bedömningen. Kommunledningsförvaltningen har därefter gjort en förnyad bedömning vilken resulterat i en ombearbetning av dokumentet.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta förslag på reviderat styrdokument Anvisning för Katrineholms kommuns externa webbplats.

Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner (KS/2019:42)
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion om språkvänner som utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner”

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till Viadidaktnämndens yttrande.

Svar på motion om föreningsstöd och delegation (KS/2018:396)
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om föreningsbidrag och delegation. Motionen utmynnar i följande yrkande:

  • Det kommer fastställas riktlinjer för kriterier av beviljade bidrag på delegation av kommunstyrelsens ordförande.
  • Uppföljningen av alla föreningsbidragen har samma årliga villkor utifrån verksamhetsplan och ekonomi.
  • Det sker en granskning av kommunallagens regler om likställighetsprincipen där kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att invänta att utredningsuppdraget slutförts.

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till augusti 2019 (KS/2019:315)
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2019 omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar kommundirektör, kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.

Perioden uppvisar ett resultat om + 10 685 tkr. Totalt är prognosen för kommunstyrelsen + 4 420 tkr och nå beslut om en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2019 och lägga den till handlingarna.

Delrapport förändrad organisation för överförmyndaren (KS/2019:298)
Kommunstyrelsen fick i och med Övergripande plan med budget 2019-2022 ett särskilt uppdrag att utreda en förändrad organisation för överförmyndaren. Inriktningen för uppdraget var att en överförmyndarnämnd ska startas den 1 januari 2021. I uppdraget ingick även att beakta eventuella förändringar i regelverket på nationell nivå. Som en del i detta arbete skulle kommunstyrelsen överlämna en delrapport i september 2019 och slutrappteringen ska ske senast i juni 2021.

I och med denna rapport lämnar härmed kommunstyrelsen över sin delrapport.

Kommunstyrelsen beslutade lägga delrapport förändrad organisation för överförmyndaren till handlingarna.