/
/

Publicerad: 24 sep 2019

Beslut i korthet - bildningsnämnden 24 september 2019

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Bildningsnämndens delårsrapport 2019

Måluppfyllelsen för eleverna i grundskolan skiljer sig mellan de olika årskurserna. Medan elever i grundskolans senare år minskade sina resultat läsåret 2018/19 ökade elever i årskurs 3 måluppfyllelsen. Meritvärde för elever i årskurs 6 ökar för tredje året i rad. Däremot ser vi i vår analys att det parallellt med denna ökning i årskurs 6 sker en kontinuerlig försämring beträffande andel elever som når alla mål. Gymnasieskolan uppvisar stabila resultat som på samtliga fronter och stiger för fjärde året i rad. Insatser för att förbättra resultaten till kommande år tas fram genom analyser på individ-, grupp- och skolnivå. En viktig del i detta arbete är bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete ViSKA. Fortfarande känner var femte elev sig inte trygg i skolan och insatser måste fortsätta att genomföras på varje skolenhet.

Parallellt med arbetet kring elevernas trygghet och måluppfyllelse har bildningsförvaltningen arbetat hårt för att ta fram och verkställa åtgärder för att kunna redovisa en positiv avvikelse vid årets slut på 14,1 mnkr.

Det råder fortfarande viss osäkerhet kring vilken effekt några av åtgärderna kommer att ge och i vilken grad de kommer att kunna verkställas. Det är fortfarande viss osäkerhet kring förvaltningens ekonomi för hösten eftersom slutgiltig elevavstämning för juli och augusti kan ske först i september. Hur många elever som finns i fristående skolor och hur många elever som finns på respektive program på gymnasieskolan påverkar ekonomin för de enskilda skolenheterna.

Sjuktalen inom bildningsförvaltningen har fortsatt att minska.

Arbetet för att nå en positiv avvikelse vid årets slut samt att fortsätta att minska sjuktalen och att öka elevernas trygghet och måluppfyllelse har högsta prioritet.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna delårsrapporten.

Förslag utdelning bildningsnämndens kvalitetspris 2019

Bildningsförvaltningens verksamheter har som mål att nå god måluppfyllelse enligt de statliga och kommunala styrdokumenten. För att uppmärksamma arbetslag och personal som är framgångsrika i detta arbete har bildningsnämnden tagit beslut om att dela ut ett kvalitetspris.

Prissumman är 10 000 kronor och ska användas till ändamål som främjar arbetslagets/ gruppens arbete i syfte att fortsätta arbetet med att förbättra barns utveckling och/eller elevernas resultat.

Sista ansökningsdag var den 1 juli. Fem nomineringar/ansökningar har inkommit.

Bildningsnämndens kvalitetspris 2019 tilldelas biträdande rektor vid Järvenskolan Edina Muratagic för hennes engagerade arbete med att utveckla studiehandledning för nyanlända elever.

Synpunkter inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020-2022

I och med att giltighetstiden för inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019, går ut vid årsskiftet, har dokumentet setts över. De ändringar som gjorts är främst av redaktionell karaktär förutom några få ändringar innehållsmässigt. Ändringarna är rödmarkerade i förslaget till det nya inriktningsdokumentet.

Ärendet har remitterats till bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kulturnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt service- och tekniknämnden.

Bildningsnämnden instämmer i tillägget kring ANDTS.