/
/

Publicerad: 17 sep 2019

Beslut i korthet- Kommunfullmäktige 16 september 2019

 Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen ca en vecka efter mötet.

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige (KS/2018:415)
Magnus Esko (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beviljade Magnus Esko (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län om ny sammanräkning avseende ersättare för Socialdemokraterna.

Entledigande och val av ersättare i bygg- och miljönämnden (KS/2019:479)
Christer Johansson (S) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden. Socialdemokraterna nominerar nu Franca Baban (S) som ny ersättare i bygg- och

 1. Kommunfullmäktige entledigade Christer Johansson (S) från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden.
 2. Kommunfullmäktige utsåg Franca Baban (S) som ersättare i bygg- och miljönämnden till och med den 31 december 2022.

Avsägelse som ersättare i service- och tekniknämnden (KS/2019:482)
Magnus Esko (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i service- och tekniknämnden.

Kommunfullmäktige beviljade Magnus Esko (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i service- och tekniknämnden.

Val av nämndemän för Katrineholms kommun vid Nyköpings tingsrätt i Nyköping för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31 (KS/2018:489)
Katrineholms kommun har att välja 21 nämndemän för tjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt under fyra år.

Kommunfullmäktige valde nämndemän vid tingsrätten i Nyköping för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31 enligt följande:

Anne Hagberg, Anders Larsson, Börje Söderström, Ann-Christine Sandell, Dan Jonsson, Marie-Louise Nyman, Hanna Loffart, Sanna Cronhielm, Joakim Truedsson, Alexander Forss, Carin Garbåge Kylestorp, Erik Spolander, Stefan Blomkvist, Robert Hatsek, Pat Werner, Jan Lilja, Zeljko Klemse , Torbjörn Hvornum, Gunilla Falkenberg, Thomas Halvarsson, Erik Liljencrantz.

Val av ersättare i socialnämnden (KS/2018:481)
Moderaterna har en vakant plats som ersättare i socialnämnden och nominerar nu Wahid Mozawi (M) som ny ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige utsåg Wahid Mozawi (M) till ersättare i socialnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KS/2018:486)
Moderaterna har en vakant plats som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och nominerar nu Annie-Marie Carlsson (M) som ordinarie ledamot. Annie-Marie Carlsson (M) är i nuläget ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Moderaterna har nominerat Ismaiil Mahamed (M) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

 1. Kommunfullmäktige utsåg Annie-Marie Carlsson (M) till ledamot i vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.
 2. Kommunfullmäktige utsåg Ismaiil Mahamed (M) till ersättare för tiden till och med 31 december 2022.

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden (KS/2018:478)
Evelina Dahlström (V) har i en skrivelse daterad 2019-09-15 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Vänsterpartiet nominerar nu Tony Rosendahl (V) som ny ersättare i bildningsnämnden.

 1. Kommunfullmäktige entledigade Evelina Dahlström (V) från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.
 2. Kommunfullmäktige utsåg Tony Rosendahl (V) som ersättare i bildningsnämnden till och med 31 december 2022.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 (KS/2019:274)
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.

 1. Kommunfullmäktige godkände sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2020. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 16 november då sammanträdet börjar klockan 08.30.
 2. Kommunfullmäktige uppdrog till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet med kommunstyrelsens inlämningstider.

Svar på motion om subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer (KS/2019:82)Elsie Egestål (SD) har lämnat in en motion om subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att kommunen subventionerar lunchkuponger för fattigpensionärer”.

Kommunfullmäktige avslog motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande.

Svar på motion om mera motion i tidigare år (KS/2018:500)
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en motion som utmynnar i följande yrkanden:

”Att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid. Att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat daglig rörelseaktivt rastliv”.

Kommunfullmäktige ansåg motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Revidering av styrdokument- Anvisningsdokument för föreningsstöd(KS/2019:251)
Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en översyn av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av respektive styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå. För styrdokument Anvisningsdokument för föreningsstöd har bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör förnyas.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Upphävande av verksamhetsområde för vatten och avlopp för Genne 1:6 (KS/2019:242)
Styrelsen i Katrineholm vatten och avfall AB har inkommit med ett protokoll från sitt styrelsemöte den 12 juni 2019. Enligt paragraf 9 i protokollet har styrelsen fattat beslut gällande borttagandet av verksamhetsområdet Genne 1:6. Fastigheten ifråga ligger inom beslutat verksamhetsområde för vatten och avlopp men fastighetsägaren har lämnat in en anmälan om inrättandet av enskild avloppsanläggning.

Styrelsen beslutade under mötet att för egen del ställa sig bakom förslaget att exkludera fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten) samt föreslår att Katrineholms kommunfullmäktige fattar samma beslut.

 1. Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget att exkludera fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten).
 2. Vidare uppdrogs kommunstyrelsen att uppdatera kartan för verksamhetsområdet i enlighet med ovan fattat beslut.

Interpellation med svar om skolans verksamhet (KS/2019:293)
Interpellation ställd av Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L)och Victoria Barrsäter (C) till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S):

 1. Hur säkerställer Socialdemokraterna och Moderaterna att personalen inom våra skolor och förskolor, i det fortsatta arbete med planeringen, utformningen och byggandet av båda planerade skolor, ska känna sig högst involverade, hörda och professionellt bemötta?
 2. Vilka rutiner införs för att säkerställa att personalens kompetenser och synpunkter tas tillvara i samtliga steg i framtida om-, till- och nybyggnationer?
 3. Det är rimligt att det i första hand är den verksamma undervisningspersonalen som ska utforma dagens och morgondagens pedagogik, utan att begränsas eller styras av en skolbyggnads utformning. Hur säkerställer majoriteten att nya skolors design och utformning tar hänsyn till Katrineholms elevstruktur och sammansättning, till den senaste forskningen, samtidigt som en flexibilitet byggs in för att kunna anpassa byggnad och framförallt pedagogik till framtida forskningsutveckling?

Interpellationen fick framställas och besvarades.

Fråga om statsbidrag till lärarassistenter (KS/2019:308)
Fråga ställd av liberalerna till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S):

 1. Vilka är prioriteringsområdena för eventuella statsbidrag och hur avser man att utvärdera dess effekter?
 2. Har Katrineholm redan ansökt om statsbidrag för lärarassistenter, har vi fått beviljat och i sådana fall hur mycket och för vilken/vilka period(er)?
 3. På vilket sätt ser vi att syftet (se ovan) uppnås?

Frågan fick framställas och besvarades.

Interpellation med svar om budgethantering (KS/2019:301)
Interpellation ställd av Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) till Göran Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M) gällande budgethantering:

 1. Utifrån ovanstående resonemang, kommer Ni inbjuda oppositionen till en mer detaljerad budgethantering där kostnader är framräknade utifrån mål, vision och kommunplan?
 2. När kan vi få del av möjligheterna till en mer saklig detaljrik budgethantering

Interpellationen fick framställas och besvarades.

Nya motioner som väcktes under mötet:

 • Motion om att välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling (KS/2019:307)

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Meddelanden
Meddelandena lades till handlingarna.