/

Publicerad:

Katrineholm får 5 miljoner till utökad lågflödesmuddring i sjön Öljaren

Öljaren, foto: Josefine Karlsson

Katrineholms kommun och projektet i Öljaren får 5 miljoner kronor i bidrag från Havs och Vattenmyndigheten (HaV) via Länsstyrelsen i Södermanlands län. Bidraget kommer att användas till att utöka den yta som ska lågflödesmuddras (bottendammsugas) i sjön Öljaren. Lågflödesmuddringen kommer att starta i november 2019.

– Bidraget är ett väldigt positivt tillskott och möjliggör att vi kan bottendammsuga en mycket större yta av Öljaren än vad vi planerat för. Resultatet blir att åtgärdsarbetet kan pågå längre - med fler studiebesök och större spridning av resultatet. Vi kommer också att få ett bredare underlag för utvärdering av projektet och en betydligt större och positiv effekt på sjöns status, säger projektledare Jenny Herbertsson i Katrineholms kommun.

– Att minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag har mycket hög prioritet i kommunens miljöarbete och vi jobbar brett med frågan. I Julita, med avrinning mot Öljaren, har vi inventerat samtliga enskilda avlopp. De allra flesta har varit bristfälliga men nu är omkring 900 avlopp åtgärdade och uppfyller dagens krav på rening. Vi har också jobbat med miljöåtgärder inom lantbruket för att minska belastningen på Öljaren. Bidraget kommer väl till nytta i arbetet med att förbättra statusen i Öljaren men erfarenheterna vi får kommer också att gagna övergödningsarbetet i ett större sammanhang säger Martin Edgélius, ordförande i bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun.

Motivering från HaV

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att projektet är av stor lokal och nationell betydelse då projektet kan förväntas bidra till åtgärdsutveckling av skonsamma muddringsmetoder.

– Vi måste kunna angripa problemet med internbelastning på ett säkert och effektivt sätt, utifrån lokala förutsättningar. Därför behövs flera olika typer av åtgärder som fungerar under svenska förhållanden. Lågflödesmuddring är intressant eftersom det är en skonsammare muddringsmetod som möjliggör återförsel av näringsämnen, säger Robert Almstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Om projektet

Katrineholms kommun deltar sen tidigare i det unika och EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters. Där bedrivs ett delprojekt med målet att förbättra vattenkvaliteten i sjön Öljaren i Katrineholms kommun samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark. Metoden kallas för lågflödesmuddring (bottendammsugning) och innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land och sprider ut i skogen och på åkrarna i närområdet. Bidraget från HaV möjliggör att en större del av sjöbotten kan åtgärdas. Därmed förväntas vattenkvalitén förbättras ytterligare.

Läs mer om projektet här.

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm