/
/

Publicerad: 30 aug 2019

Beslut i korthet-service- och tekniknämnden den 29 augusti 2019

Detta är en sammanfattning av besluten på service- och tekniknämndens sammanträde den 29 augusti 2019. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Remissvar om lokala ordningsföreskrifter

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter. Revideringen innefattar ändring av paragraf 12 § genom utökat förbud mot passiv pengainsamling samt paragraf 13 § som har omformulerats.

Service- och tekniknämnden hade inget att erinra mot föreslagen revidering av kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Idrottspolitiska programmet 2020-2023

Nuvarande Idrottspolitiska program är antaget i kommunfullmäktige och gällde för åren 2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden. Programmet beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och handlingar. Förslaget till Idrottspolitiskt program 2020-2023 har skickats ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och Sörmlandsidrotten.

Service- och tekniknämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till Idrottspolitiskt program 2020-2023 och översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Måltidspolitiska programmet 2020-2023

Kommunfullmäktige antog 2009 det kostpolitiska programmet, en revidering av programmet gjordes 2011 samt 2015, då programmet döptes om till ”Måltidspolitiskt program”.

Förvaltningen har under våren 2019 reviderat programmet utefter den nya kommunplanen som gäller 2020-2023, förändringar från Socialstyrelsen och Livsmedelsverkets rekommendationer samt Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens olika verksamheter. Måltidspolitiska programmet kommer att gälla från år 2020-2023. Det måltidspolitiska programmet har skickats på remiss till samtliga nämnder, kommunala pensionärsrådet och folkhälsoutskottet.

Service- och tekniknämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till Måltidspolitiskt program 2020-2023 och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022

Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2020-2022 enligt gällande direktiv och anvisningar.

Förbättrat företagsklimat och ökad sysselsättning
Samverkan med näringslivet och ett särskilt arbete med destinationsutveckling kommer att ske under kommande år. MIKA-projektet som är EU-finansierat blir MIKA-metoden och fortsätter att locka personal till bristyrken såsom kockar, kockassistenter, lokalvårdare, simlärare och i utveckling även anläggare och skogliga arbeten.

Tryggare offentliga miljöer
Medborgare ska involveras ännu mer i dialog om trygga, jämställda och tillgängliga offentliga miljöer. Sopsaltning som snö- och halkbekämpningsmetod är mer effektiv än traditionell snö- och halkbekämpning och det finns en stark önskan om att ytterligare gång- och cykelvägar i kommunen ska sopsaltas.

En stark & trygg skola
Utifrån förändrade förutsättningar och i dialog med bildningsförvaltningen finns behov av att personal inom service-och teknikförvaltningen även kan anta andra roller för att skapa trygghet för eleverna i skolan. Under 2020 kommer förvaltningen initiera flera olika satsningar, bland annat en recepttävling, som skapar delaktighet från barn och elever i framtagande av en matsedel som är klimatsmart och kostnadseffektiv.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Service- och teknikförvaltningen ska skapa fler platser för lek och spontanidrott. Fokus är även att komma ifatt med simundervisning och utveckla verksamhet och utbud i simhallen.

Barn och ungdomar ska prioriteras där verksamheten alltid ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Lyckliga gatorna och samarbetet över förvaltningsgränser behövs för att lyckas. Tillsammans med Idrottsstrategiska gruppen (ISG) och föreningarna förverkligas det nya idrottspolitiska programmet. I enlighet med måltidspolitiska programmet ska medborgaren få möjlighet att göra hälsosamma val.

Hållbar miljö
Service- och teknikförvaltningen omvandlar flera klippta grönytor till ängsplanteringar och sätter upp fler bihotell. Planteringar ska skapa miljöer där växter, insekter och djur trivs. Mängden kött som serveras i kommunens offentliga restauranger ska minska och implementeringen av måltidspolitiska programmet sker under 2020.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Lustlistan som har till syfte att öka intern rörlighet i förvaltningen utvecklas ytterligare för att dels stötta i olika projekt mellan enheter och i samarbete med andra förvaltningar, men också för att skapa en balans av resurser över ett helt verksamhetsår. Ett sätt är att arbeta mer strategiskt och flexibelt med säsongsanställningar och kombinationstjänster.

Service- och teknikförvaltningen fortsätter att uppmärksamma och lyfta fram framgångar och goda initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser är ett exempel på detta, idétavlor är ett annat. Samarbete och att arbeta tillsammans blir ledorden för 2020.

Service- och tekniknämnden beslutade att ställa sig bakom de resultatmål och den investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2020-2022. Nämnden ställde sig bakom föreslagna hyror och avgifter för 2020 där en generell prishöjning föreslås. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen.