/
/

Publicerad: 29 aug 2019

Beslut i korthet- Kommunstyrelsen 28 augusti 2019

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen ca en vecka efter mötet.

Svar på motion om subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer (KS/2019:82)Elsie Egestål (SD) har lämnat in en motion om subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att kommunen subventionerar lunchkuponger för fattigpensionärer”

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till service-och tekniknämndens yttrande.

Svar på motion om mera motion i tidigare år (KS/2018:500)
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en motion som utmynnar i följande yrkande:

”Att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid. Att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat daglig rörelseaktivt rastliv”.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Revidering av styrdokument- Anvisningsdokument för föreningsstöd (KS/2019:251)Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en översyn av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av respektive styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå. För styrdokument Anvisningsdokument för föreningsstöd har bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör förnyas. Ärendet har varit på remiss hos föreningsservice, socialnämnden, kulturnämnden och service- och tekniknämnden.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att giltighetstiden för styrdokument Anvisningsdokument för föreningsstöd förnyas till och med år 2023.

Upphävande av verksamhetsområde för vatten och avlopp för Genne 1:6 (KS/2019:242)
Styrelsen i Katrineholm vatten och avfall AB har inkommit med ett protokoll från sitt styrelsemöte den 12 juni 2019. Styrelsen beslutade under mötet att för egen del ställa sig bakom förslaget att exkludera fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten) samt föreslår att Katrineholms kommunfullmäktige fattar samma beslut.

Kommunstyrelsen beslutade:

  1. Föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget att exkludera fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten).
  2. Uppdra kommunstyrelsen att uppdatera kartan för verksamhetsområdet i enlighet med ovan fattat beslut.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 (KS/2019:274)
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.

Kommunstyrelsens beslutade:

  1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2020. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 16 november då sammanträdet börjar klockan 08.30.

  2. Föreslå kommunfullmäktige uppdra till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet med kommunstyrelsens inlämningstider.

  3. Godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2020. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00 med undantag för den 14 oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.

  4. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter sammanträdet.

Entledigande och val av ledamot, tillika vice ordförande, i personalutskottet (KS/2019:19)
Christer Sundqvist (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i personalutskottet.

Kommunstyrelsen beslutade att entlediga Christer Sundqvist (M) från uppdraget som ledamot och vice ordförande i personalutskottet. Helena Gärtner (M) (i nuläget ersättare) utses till ledamot och vice ordförande. Christoffer Öqvist (M) utses till ny ersättare.

Entledigande och val av ny deltagare, tillika ordförande, i Näringslivsrådet (KS/2019:63)
Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019 att inrätta ett näringslivsråd för perioden 2019-2022. Deltagarna utsågs för perioden 2019 – 2020. Lars Härnström (M) har nu begärt entledigade från näringslivsrådet. Christer Sundqvist (M), föreslås utses i hans ställe.

Kommunstyrelsen beslutade att entlediga Lars Härnström (M) som deltagare, tillika ordförande, och utse Christer Sundqvist (M) som ny deltagare och ordförande i näringslivsrådet fram till och med år 2020.

Kommunstyrelsens underlag för övergripande plan med budget 2020 (KS/2019:284)Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2020-2022 för kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är ett underlag till den fortsatta beredningsprocessen.

Kommunstyrelsen fastställde det förslag till nämndens övergripande plan med budget 2020-2022 som avser kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.