/
/

Publicerad: 28 aug 2019

Bildningsnämndens beslut den 27 augusti 2019

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Förslag bildningsnämndens övergripande plan med budget 2020

Bildningsförvaltningen har i Underlag för övergripande plan med budget 2020 identifierat de utmaningar som förvaltningen står inför de kommande åren. Bildningsförvaltningen målsättning är att betygsresultaten ska förbättras de kommande åren och att fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan.

Vikten av det systematiska kvalitetsarbetet (ViSKA) kommer att bli ännu större kommande läsår. Detta innebär bland annat att verktyg för framtagning av prognoser gällande måluppfyllelse och betyg både på individ och gruppnivå kommer att tas fram snarast. Syftet med verktygen är att så god tid som möjligt kunna identifiera varje elevs individuella behov. Arbetssättet kommer i högre utsträckning än hitintills möjliggöra individanpassade insatser.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna bildningsförvaltningens förslag och överlämna det till kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden föreslår inga förändrade taxor 2020

Månadsrapport juli 2019

Till och med juli månad redovisas en negativ avvikelse på 12 815 tkr. Denna förklaras bland annat av att kostnaderna för hyror är 5 mnkr högre än budgeterat samt att kostnaderna för i-Pads som belastar driften enbart ligger under våren. Under vårterminen har kostnaderna för utbetald skolpeng till främst grundsärskola och grundskola varit högre än budgeterat. I dagsläget redovisas ingen negativ prognos för dessa områden.

Totalt sett har bildningsförvaltningen omfördelat medel för att bekosta leasing av iPads samt tagit fram åtgärder för att redovisa ett resultat på drygt 10 mnkr. Ännu återstår att verkställa åtgärder motsvarande cirka 4 mnkr.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisad ekonomisk rapport.

Val av nya politikerrepresentanter till programråd och områdesråd

Bildningsnämnden beslutade att välja följande representanter:

  • Inger Hult (L), ekonomiprogrammet
  • Johan Söderberg (S), vård- och omsorgsprogrammet
  • Fredrik Ahlman (M), barn- och fritidsprogrammet
  • Sylvia Clason (L), områdesrådet Valla skola

Förslag Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats

Bildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget.