/

Publicerad:

Detaljplan för Bäverstigen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra naturnära bostäder i Katrineholms tätort och samtidigt bevara områdets naturvärden. Planens ambitioner är att kvarterets småskaliga karaktär med mindre bebyggelse och små trädgårdar bevaras samtidigt som den planerade bebyggelsens utformning inte regleras i för stor omfattning.

Här kan du se var planområdet för Bäverstigen finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av förslag

Förslaget är utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 2 maj till 23 maj 2019.

Vad innebär en granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 21 juni till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Planens handlingar

Planbeskrivning för Bäverstigen Pdf, 3.5 MB.

Plankarta för Bäverstigen Pdf, 454.3 kB.

Dagvattenutredning för Bäverstigen Pdf, 2.8 MB.

Naturvärdesinventering för Bäverstigen Pdf, 8.5 MB.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.