/

Publicerad:

Katrineholms kommun byter grafisk profil

Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om Katrineholms nya grafisk profil. Det innefattar en ny symbol, nya färger, typsnitt och mallar för hur kommunikationen ska utformas. Här svarar vi på några av de frågor som kommit till oss.

Varför en ny grafisk profil?

Kommunens grafiska profil har under en längre tid upplevts som både omodern och svårarbetad inom kommunens olika verksamheter. Den fungerade dåligt både i tryck och digitalt. I vår förstudie finns exempel på detta.

En tydlig och tillgänglig kommunikation är avgörande för att ge invånare, brukare och kunder en bra service. Där spelar en lättarbetad och enhetlig grafisk profil en viktig roll. Så här ser den nya grafiska profilen ut

Den nya grafiska profilen är anpassad till moderna arbetssätt och dagens kommunikationskrav. Många andra kommuner har gjort samma resa. Tex Skövde, Stockholm, Luleå.

Varför en ny logotyp?

Den gamla logotypen är föråldrad/omodern. Längden och typsnittet gör att vi syns dåligt i förhållande till andra vid till exempel sponsring och annonsering. Sköldens komplexitet gör också att den blir otydlig digitalt, på kläder och i små storlekar.

En fullt fungerande logotyp ska kunna användas digitalt, mobilt och på vilket tryckt underlag som helst. Den ska också stärka Katrineholms synbarhet och konkurrenskraft gentemot andra.

Film om varför vi gör om

Frågor och svar

Vad har den nya logotypen för koppling till Katrineholm?

I den nya symbolen i logotypen återfinns gaffelkorset, som är helt unikt för Katrineholm. Gaffelkorset symboliserar Katrineholms som järnvägsknut där den södra och västra stambanan möts. Symbolen i originalutförande har också samma röda färg som stadsvapnet.

Varför har inte Katrineholmarna fått tycka till? Varför lyssnar inte kommunen?

Förslaget till ny grafisk profil har utarbetats av kommunens kommunikatörer tillsammans med vår upphandlade reklambyrå. Vart fjärde år väljer vi våra folkvalda. Det är sedan dessa personer som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder. Förslaget har varit ute på remiss och gått igenom alla dessa instanser. Det är så den demokratiska processen fungerar. Att istället involvera alla medborgare och medarbetare direkt i utvecklingsprocessen är inte ekonomiskt försvarbart. Det hade kostat långt mer än de 200 000 kronor som det kostat att ta fram den nya grafiska profilen.

Byter vi ut stadsvapnet?

Nej, vi byter inte ut stadsvapnet. Stadsvapnet kommer att användas i högtidliga sammanhang på flaggor och standarer.

Blir det inte rörigt med två symboler?

Nej. Tvärtom. Hittills har vi haft en stor blandning av olika logotyper som används av olika verksamheter. Det har gjort oss svåra att känna igen och det är dyrt att underhålla. Nu enas våra verksamheter under en logotyp och en högtidssymbol. Det är en avsevärd effektivisering.

Med den nya grafiska profilen knyts kommunens alla verksamheter samman och vi blir tydligare och lättare att känna igen för våra målgrupper. Framtidens tuffa ekonomiska utmaningar ställer också krav på att samla organisationens kommunikationsresurser för att mycket tydligare marknadsföra ”Katrineholm”, inte enskilda förvaltningar eller verksamheter.

Betyder den nya symbolen att Katrineholm är innehållslöst?

Några tycker att den nya logotypen känns innehållslös. Ett varumärke är ingenting innan man fyllt det med något. Det är vår uppgift att tillsammans fylla logotypen med positiva associationer.

På vilket sätt förmedlar den nya logotypen ”läge för liv och lust”?

Logotypen är framtagen för att fungera på alla olika underlag och vara tydlig. Det är inte symbolen som ska förmedla läge för liv och lust. Det ska bilderna, färgerna och typsnitten stå för.

Vad har det kostat? Vad ingår i den grafiska profilen?

Att ta fram en ny grafisk profil har kostat 200 000 kronor. Profilen innehåller så mycket mer än den omdiskuterade logotypen. Det handlar om typsnitt och tillgänglighetsanpassade färger, principer för hur vi annonserar, utformar skyltar, kläder, mässmaterial och dokumentmallar. Det här är viktigt för att vi ska vara tydliga och lätta att känna igen. Här har vi lagt ner ett gediget arbete på att skapa mallar som ska göra vårt arbete framöver kostnadseffektivt.

En heraldisk konstnär på Riksarkivet tar 1200 kr i timmen för att göra ett nytt vapen, varför har vi inte anlitat honom?

Därför att vi inte gjort om stadsvapnet. Vi har jobbat med en helt ny grafisk profil och för det arbetet har vi en upphandlad reklambyrå.

Ska vi byta ut allt nu? Vad kommer det att kosta?

Alla verksamheter har tre år på sig att anpassa sig till den nya grafiska profilen. Allt nytt material ska produceras enligt den nya profilen. Större kostnadskrävande förändringar kan få ta längre tid, men beslut om det fattas i så fall av kommunstyrelsen. I övrigt ska saker ändras vartefter det är dags att byta ut dem, så som till exempel en flagga, en bildekal eller arbetskläder. Den nya logotypen är dessutom mindre kostsam att trycka.

Varför har vi valt just de här färgerna och typsnitten?

Färgpaletten har justerats främst utifrån tillgänglighet. Färgerna är framtagna och testade i samråd med vår leverantör av katrineholm.se och vår reklambyrå. Vi ska kommunicera färgglatt =läge för liv och lust.

Vilka är de största förändringarna i den nya profilen?

  • Vi får en ny förenklad logotyp
  • Stadsvapnet ska användas vid högtidliga tillfällen, på flaggor, pins och standarer.
  • Vågen som tidigare användes i allt material försvinner
  • Förvaltnings- och verksamhetslogotyper plockas bort.
  • Alla verksamheter samlas under en logotyp - Katrineholm.
  • Vi byter till typsnitt som är anpassade för både webb och tryck. De är gratis googletypsnitt som alla medarbetare kan ha installerade på sin dator.