/
/

Publicerad: 26 feb 2019

Beslut i korthet - kommunfullmäktige 25 februari 2019

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen ca en vecka efter mötet.

 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige (KS/2018:415)

Kommunfullmäktige beviljade Anna-Maria Wiklund (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och hemställde hos länsstyrelsens om ny sammanräkning avseende ersättare för kristdemokraterna.

Val av huvudmän i Sörmlands Sparbank (KS/2018:472)

Kommunfullmäktige valde följande huvudmän i Sörmlands Sparbank för tiden från ordinarie sparbanksstämma 2019 till och med ordinarie sparbanksstämma 2022:

Abdulahi Hassan (S) Anneli Hedberg (S) Tommi Lycke (S) Gunilla Magnusson (S) Göran Nilsson (M) Ewa Callhammar (L) Inger Fredriksson (C) Marian Loley (KD) Saud Porovic (SD).

Val av ombud och ersättare till Kommuninvest Ekonomisk förening (KS/2018:555)

Kommunfullmäktige valde Eric Liljencrantz (M) som ombud och Inger Fredriksson (C) till ersättare till Kommuninvest Ekonomisk förening under mandatperioden 2019-2022.

Val av ledamot samt ersättare i Samordningsförbundet RAR i Sörmland, mandatperioden 2019-2022 (KS/2019:68)

Kommunfullmäktige valde Ulrica Truedsson (S) till ledamot och Birgitta Carlheim – Gyllensköld (M) till ersättare i Samordningsförbundet RAR i Sörmland för mandatperioden 2019 – 2022.

Länsgemensam socialjour Sörmland (KS/2019:8)

Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med Eskilstuna gällande socialjour.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att socialnämnden tillsammans med andra samverkande kommuner träffar avtal med Eskilstuna kommun om länsgemensam socialjour i Södermanlands län med placering i Eskilstuna.

Attestreglemente (KS/2019:24)

Katrineholms kommun har ett gällande attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fastställdes 2013 och reviderades senast 2018-03-19 § 33. I samband med byte av affärssystem har samtliga ekonomiprocesser setts över och visat på behov av revideringar av gällande attestreglemente.

Förslaget innebär att den generella beloppsgränsen tas bort och att beloppsgränserna höjs för kommundirektör, ekonomichef, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunfullmäktige godkände redovisat förslag till attestreglemente med en giltighetstid som sträcker sig fram till 2023-12-31.

Svar på motion om måltidsvän (KS/2018:91)

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om måltidsvän. I motionen lämnas följande yrkande: Att vård och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet ”måltidsvän” i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen om måltidsvän med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Svar på interpellation om platsbristen i förskolan (KS/2019:26)

Följande fråga ställdes till Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S):

- Vad gör Katrineholms kommun för att garantera att föräldrar får förskoleplats till sina barn och kan planera efter det?

Interpellationen besvarades under sammanträdet.

Följande frågor ställdes och besvarades:

- Fråga till kommunstyrelsens ordförande om betydelsen av meningen Välfärden ska präglas av stor valfrihet.

- Fråga till Vård- och omsorgsnämndens ordförande om olämpliga trygghetslarm.

Motion om att återuppta projektet språkvänner (KS/2019:42)

Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion gällande återupptagandet av projektet språkvänner.

Beslut fattades att kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om att tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm (KS/2019:62)

Vänsterpartiet i Katrineholm har lämnat in en motion gällande om att tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm. Att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens nämnder, styrelser och kommunala bolag.

Beslut fattades att kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.