/

Publicerad:

Pressmeddelande: Händelser anmäls enligt lex Sarah

På sammanträdet tisdagen den 26 februari kommer vård- och omsorgsnämnden att få information om två beslut i ärenden enligt lex Sarah. Besluten handlar om brister i bemötande, utebliven omvårdnad och övergrepp.

Det första ärendet gäller två händelser som båda handlar om en brukare. Händelserna ledde till fysiskt och psykiskt lidande för personen samt nedsatt hälsotillstånd. Vård- och omsorgsförvaltningen har vidtagit åtgärder och planerar för ytterligare åtgärder för att händelserna inte ska upprepas.

Det andra ärendet handlar om flera brister i bemötande och utförande av insats där berörd personal bland annat inte visat förståelse för brukarnas självbestämmande vid utförandet av insatserna. Vård- och omsorgsförvaltningen har vidtagit åtgärder och planerar för ytterligare åtgärder för att händelserna inte ska upprepas.

Händelserna bedöms som allvarliga missförhållanden och därmed skickas båda ärendena vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information kontakta:

Susanna Kullman Chef för Myndighets- och specialistfunktionen,
Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon 0150-576 68.

Fakta om lex Sarah

Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Ett missförhållande är en handling som utförts såväl som en handling som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Regler om lex Sarah finns dels i socialtjänstlagen dels i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. All personal som är anställd inom kommunens vård och omsorg, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av kommunen ska rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande. Alla rapporter ska utredas, åtgärdas och avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Susanna Kullman Chef för Myndighets- och specialistfunktionen, Vård- och omsorgsförvaltningen Telefon 0150-576 68

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 500 invånare.