/

Publicerad:

Här är svaren på enkäten om kemikalier

Under januari testade vi katrineholmarnas kunskaper kring kemikalier via en enkätundersökning. Nu är resultatet här och i samband med det presenterar vi de rätta svaren. Totalt fick vi in 249 svar. Ett stort tack till alla som deltog!

Rätt svar i enkätundersökningen

Vilken av dessa åldersgrupper tror du blir mest exponerad av kemikalier i sin vardag?
Rätt svar: barn 0 till 12 år.

Vilken av dessa åldersgrupper tror du är mest känslig för kemikalier?
Rätt svar:
barn 0 till 12 år.

Hur ska du ta hand om farligt avfall (exempelvis glödlampor, nagellack, färg och limrester)?
Rätt svar:
det ska lämnas på en återvinningscentral.

Vilket av dessa exempel klassas inte som farligt avfall?
Rätt svar:
koncentrerad ättika.

Vilka negativa hälsokonskevenser tror du att mjukgörande ämnen så som ftalater kan föra med sig i plaster och gummiprodukter?
Rätt svar:
de kan vara hormonstörande för män.

Hur kan du som konsument få veta om en produkt innehåller ftalater?
Rätt svar: jag kan fråga butiksägaren om innehållet i produkten.

Vilken av följande produkter tror du inte innehåller PFAS?
Rätt svar:
porslin.

Vilket av följande alternativ är korrekt?
Rätt svar:
PFAS är svårt att bryta ner.

På en skala 1 till 5: hur viktigt är det för dig att ha kunskap om kemikalier i din vardag?

Svarsfrekvens för frågan: På en skala 1 till 5: hur viktigt är det för dig att ha kunskap om kemikalier i din vardag?

Vilka kemikaliefrågor skulle du vilja lära dig mer om?

Svarsfrekvens på frågan Vilka kemikaliefrågor skulle du vilja lära dig mer om?

Så här kommer vi att arbeta vidare

I enkätresultatet ser vi att fler kvinnor svarat på enkäten än män. Vi ser dessutom att det finns ett stort behov av att informera och kommunicera kring ämnet kemikalier. De flesta vet till exempel inte att barn som grupp löper störst risk att exponeras för kemiska ämnen, och att varor som säljs i en butik inte alls behöver vara märkta med att de innehåller farliga ämnen. Däremot ska butiksägaren som säljer varan kunna redovisa vilka ämnen varan innehåller. En uppgift som inte alltid är så enkel.

Utifrån resultatet från enkätundersökningen har vi nu bättre förutsättningar att tydligare kommunicera kring kemiska ämnen och samtidigt öka kunskapen kring vad du som privatperson kan göra för att minska din påverkan på hälsa och miljö.

Det bästa du kan göra idag är att handla miljömärkta varor och använda så lite produkter med kemiska ämnen i som möjligt.

 

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm