/

Publicerad:

Frågor och svar om snöröjningen

Vi får in många frågor om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning i Katrineholms kommun. Undrar du över något? Här hittar du mer information om hur vi prioriterar och när vi snöröjer.

Snö och halka

Vi halkbekämpar och snöröjer 16 mil gång- och cykelbanor samt 17 mil stadsgator och mindre lokalgator. Beroende på väg så plogar, saltar, sandar eller sopsaltar vi för att göra miljön trygg och säker för dig, oavsett hur du tar dig fram.

Ansvarsområden - vad har kommunen ansvar för?

Service- och teknikförvaltningen har ansvaret för före detta genomfarten, övriga gator, gång- och cykelbanor i Katrineholm (inklusive tätorter). Vi snöröjer inte trottoarer på villagator som inte är kommunens mark.

Trafikverket ansvarar för Vingåkersvägen/Mejerigatan, riksväg 52, tillhörande gång- och cykelbanor, samt länsväg 555 fram till Djulökorset och länsväg 555 till avtagsväg Rosenholm. Genomfarter i övriga tätorter ansvarar Trafikverket för. Felanmälan till Trafikverket görs på telefon 0771-921 921.

Varför plogas inte cykelbanan när ni ändå plogat vägen bredvid?

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som för att ploga gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Hur prioriterar ni?

Förvaltningen prioriterar plogning av gång- och cykelbanor. Snödjupet ska inte överstiga tre centimeter, men under pågående snöfall väntar vi lite längre så vägen inte snöats igen under tiden det tagit att snöröja den. Ambitionen är att hinna ploga före klockan 06.30. Prioriterade områden är stora trafikerade gator som till exempel Vasavägen-Eriksbergsvägen och Linnévägen–Sveavägen–Ringvägen.

Vår målsättning är att snödjupet inte ska överstiga tre centimeter på före detta genomfarten, sex centimeter på bussgator och åtta centimeter på övriga huvudgator. Mindre gator plogas vid tolv centimeter.

Saltning och sandning - varför saltar ni inte överallt?

De flesta huvudgator saltas vid behov. I norra stadsdelen fortsätter halkbekämpning utan salt (med undantag av Storgatan, Bievägen och Starrvägen). Sandning av körbanor utförs bara på särskilt utsatta platser som exempelvis backar, före korsningar och liknande.

Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Hur får jag parkera?

På gator och parkeringsplatser får du inte parkera längre än 24 timmar i sträck, om inte skyltar anger annat. Tänk på att vissa gator i centrum, på öster, väster och på norr har så kallade städdagar, med parkeringsförbud kl 07.00-16.00 1 december till 31 maj. Skyltar visar gällande parkeringsförbud.

Vad ska jag göra som är fastighetsägare?

Alla fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till sin fastighet. Gäller ej plogvall, läs mer på: www.katrineholm.se/fastighetsagare.

Var kan jag hämta sand?

Villaägare får hämta sand hinkvis i service- och teknikförvaltningens förråd, infart Högmossevägen 5 (gamla bilprovningen, se skyltning).

I Valla kan sand hämtas på parkeringen utmed Storgatan, mittemot Valla Däck.

I Bie på vändplan, Kurortsvägen.

I Sköldinge vid parkeringen nedanför skolan, Kanntorpsvägen.

Snötippning

Snö från tak, gårdar och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen.