/

Publicerad:

Nu genomför vi en markundersökning i Strängstorp

I slutet av november och i början av december 2018 kommer Katrineholms kommun, tillsammans med ÅF Infrastructure, att genomföra röjning och markundersökning av föreslagna lägen för gator och tomter inom fastigheten Floda-Nästorp 4:16 i Strängstorp i Katrineholms kommun.

Karta som visar vilket område detaljplanen avser.

Karta som visar vilket område detaljplanen avser.

Varför genomför vi en röjning och en markundersökning?

Under våren 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för nya bostäder på fastigheten Floda-Nästorp 4:16 i Strängstorp. Uppdraget handlar också om att planlägga delar av den befintliga bebyggelsen i Strängstorp. Sammanfattningsvis handlar uppdraget om att skapa förutsättningar för nya bostäder, samt få bättre möjligheter att ge tydliga riktlinjer kring hur man får bygga i området, med hänsyn till Strängtorps historia.

I arbetet med att ta fram detaljplanen föreslår vi att den nya bostadsbebyggelsen ska omfatta cirka 30 villatomter. För att ta reda på om marken är lämplig för detta kommer vi att genomföra en detaljerad markundersökning i det tänkta området. Vi kommer också att röja mark, sly och träd för att ha möjlighet att undersöka området. Vi kommer inte att röja mer än det som är absolut nödvändigt - vårt fokus ligger i att bevara den befintliga växtligheten till den nya bebyggelsen.

När genomför vi röjningen och markundersökningen?

Arbetet har påbörjats med att provpunkterna satts ut i terrängen under vecka 47. Röjning och provtagning startar i slutet av november 2018 och arbetet kommer sedan att pågå en bit in i december (veckorna 48 till 51).

Hur påverkas du som boende i området?

Undersökningen i området kommer inte att påverka dig i någon större utsträckning, utöver att maskiner (borrbandvagn), personer med uppgift att utföra arbetet samt tjänstebilar kommer att vistas i området.

Vad händer sen?

Efter att markundersökningen har genomförts kommer ÅF Infrastructure att sammanställa resultaten i en rapport till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Resultatet kommer sedan att vägleda oss i vårt fortsatta arbete med att ta fram en detaljplan för nya bostäder på fastigheten Floda-Nästorp 4:16 i Strängstorp.

Vi räknar också med att göra arkeologiska undersökningar i området under 2019. Du kommer att få mer information om det när det blir aktuellt.

Mer information och kontakt

Planarkitekt Maela Janivald
Katrineholms kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150-578 79, 0150-577 00 (växel kundtjänst)
Mejl: maela.jaanivald@katrineholm.se

Åf Infrastructure
Telefon: 010-505 18 14
Mejl: annie.nyander@afconsult.com