/

Publicerad:

Nu förvandlar vi Vasavägen till en lågfartsgata

Nu fortsätter vi utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar Vasavägen (sträckan Fredsgatan-Linnévägen) till en trygg och lustfylld lågfartsgata. Vi skapar en säker miljö med två nya gångfartsområden, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.

Det här kommer vi att göra 2018/2019

Sträckan Fredsgatan – Linnévägen

På sträckan mellan Fredsgatan och Linnévägen (lågfartsgatan) minskas antalet körfält till ett i vardera riktning och blir lågfartsgata. Hastigheten är dessutom reglerad till 40 km/h. Detta ger plats för träd att växa, parkeringsplatser samt breda gång- och cykelbanor på båda sidorna.

Korsningen Fredsgatan/Vasavägen

Här skapar vi ett nytt gångfartsområde där får fordon endast får köra i gångfart, och där fordon har väjningsplikt mot gående. Gångfartsområdet skapar en tydlig entré till Katrineholms centrum. Platsen har en form av en fjäril som omfattar korsningens fyra gator. Platsen kommer att höjas upp och utrustas med ny markbeläggning med sittplatser och tilltalande ljussättning som uppmärksammar trafikanter på att man kommer in i ett gångfartsområde.

Gångfartsområdet skapar förutsättningar för bilar, cyklar och gående att samsas på samma yta. Platsen bjuder dessutom in omgivningen till att vistas i området, bidrar till rörelse och skapar ett stadsrum för alla.

Korsningen Djulögatan/Vasavägen

Här skapar vi det andra gångfartsområdet som förbinder Stadsparken med området framför nuvarande Räddningstjänsten. Platsen får en cirkulär form som lyfter fram entrén till Stadsparken, där ytan närmast Stadsparken blir en vacker entréyta endast för gående och cyklister.

Korsningen Tegnérvägen/Eriksbergsvägen

Här byggs en upphöjd korsning med övergångsställe. Tegnérvägen öppnas även upp för trafik i både öster och i väster. En busshållplats byggs också i anslutning till korsningen.

Trädplantering och nya parkeringsplatser

Vi planterar även träd och skapar nya parkeringsplatser för både cykel och bil längs med sträckan. Utvecklingen av stråket och lågfartsgatan följer översiktsplanens mål och inriktning om förbättrad tillgänglighet för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Tidplan

Ombyggnationen startar under vecka 37 och beräknas pågå till hösten 2019.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.