/
/

Publicerad: 28 jun 2018

Detaljplan för ny högstadieskola Järvenskolan Tallås

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad och ombyggnad av Tallåsskolan i södra Katrineholm till en 7-9-skola med plats för cirka 1300 elever, samt tillhörande friytor, angöring och parkering.

Planområdet för nya högstadieskolan


Här kan du se var planområdet för nya högstadieskolan finnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 28 juni till 23 augusti 2018. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.

Vad innebär ett samråd?

När vi på Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas för samråd. Samrådet är till för att samla in viktig information i ett tidigt skede av processen, och för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen. Vi bearbetar alla synpunkter som kommer in till oss.

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Planens handlingar

Planbeskrivning för Järvenskolan TallåsPDF

Plankarta för Järvenskolan TallåsPDF

Dagvattenutredning Järvenskolan TallåsPDF

Miljöteknisk markundersökning Järvenskolan TallåsPDF

Trafikbullerutredning Järvenskolan TallåsPDF

Behovsbedömning Järvenskolan TallåsPDF

Antikvarisk förstudie och konsekvensanalys Järvenskolan TallåsPDF

Kontakt