/
/

Publicerad: 24 maj 2018

Detaljplan för del av kvarteret Abborren

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som idag används av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.

Skiss på del av kvarteret Abborren, skiss: White Arkitekter

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 24 maj - 21 juni 2018.

Vad innebär en granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter på förslaget

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget. 

Planens handlingar

Planbeskrivning för kvarteret AbborrenPDF

Plankarta för kvarteret AbborrenPDF

Kulturmiljöanalys för kvarteret AbborrenPDF

Skuggstudie för kvarteret AbborrenPDF

Bullerutredning för kvarteret AbborrenPDF

Kontakt